#forskning

Gästskribent: Translanguaging inom sfi – är det någonting att tänka på?

Ja, det borde det vara, i allra högsta grad vill jag säga, såväl om man tänker på vad som står i läroplanen som på vilka studerande som deltar i sfi-utbildning. ”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”, står det i läroplanen. Vilka kunskaper kan man då tänka sig att de studerande ska tillämpa?

Läs mer

Bedömning för lärande

[2020:05, 2020-05-15] ”Lärarens roll är helt avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet” konstaterar Christian Lundahl i sin bok Bedömning för lärande (2014).

Bedömning är lika svårt som viktigt. Och det finns olika modeller för bedömning. I den summativa bedömningen sammanfattar och summerar läraren elevens kunskapsnivå i förhållande till kursmål eller något delkriterium. Den summativa bedömningen används således som ett resultat.

Läs mer

Elevers uppfattning om språkkunskaper ger nya insikter

[2020:05, 2020-05-15] Tre svenska språkforskare har intervjuat mer än hundra ungdomar om språk. Det man ville undersöka var uppfattningen om hur de tillfrågade ser på de egna språk­kun­skaperna. Resultatet har givit nya värdefulla insikter om reflexivitet i under­vis­ningen.

Forskaren Julia Forsberg har tillsammans med forskarkollegorna Maria Therese Ribbås och Johan Gross inter­vjuat etthundraelva unga elever, i åldern från sexton till nitton år, om deras uppfatt­ningar kring de egna språkkunskaperna.

Läs mer

Chefredaktören: Nyfiken på att forska?

[2020:05, 2020-05-15] I Sverige har vi en bekymmersamt låg andel behöriga sfi-lärare (37 %)  – och låga krav för behörighet (lärarexamen och 30 hp svenska som andraspråk). Är det något som vuxenutbildningen behöver är det en bredare och djupare kompetens om vuxnas lärande.

Sfi-undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. När tog du senast del av forskningsrapporter, avhandlingar och aktuella studier? Hur ser din kompetensutvecklingsplan ut?

Läs mer

Tjugo års spridning av forskning

Skolporten.se är en webbsida helt dedikerad till spridning av kunskap och forskning om allt som rör skolans värld. Utöver en mängd olika nyhetsbrev anordnas konferenser och utbildningar. Sfi-lärartidningen fick en intervju med vd Birgitta Hartzell, som berättar om företaget och höstens planer.

I tjugo år har Skolporten bevakat forskning, rapporterat och spridit kunskap kring allt som rör skolans värld. Varje år anordnas dessutom en mängd konferenser, där lärare från hela landet samlas för att både fortbilda sig och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Läs mer