#forskning

Hur skapar man läsflyt?

I Madelene Mikaelssons examensarbete om läsning och läsprocessen undersöks en C-kurs (studieväg 1) om upprepad läsning under en femveckorsperiod kan förbättra läsflytet.

I studien undersöker Madelene Mikaelsson om det uppstår någon skillnad i läsflyt ifall läsningen sker som upprepad läsning med en speciallärare, en läskompis i klassrummet – eller vid tyst läsning – av lättläst skönlitterär bok.

Läs mer

Vad säger forskningen?

[2019:01, 2019-01-15] ”Få studier synliggör om och hur elevernas tidigare språkliga erfarenheter används som resurser i undervisningen” skriver Ifous i sin sammanställning över senaste 15 års forskning om sfi. Här lyfts tre studier.

Läs mer

FoU-program om språkutvecklande arbetssätt

Sfi-lärare och skolledare deltar 2018–2020 tillsammans med forskare i ett program för att vidareutveckla arbetssätt inom sfi och bidra till ny praktisk och vetenskaplig kunskap. 
Programmet utgår från befintlig forskning och fokuserar i praktiken på elevernas vardags- och yrkesspråk. Programmet ska bidra till att utveckla ny kunskap, samt bidra till långsiktigt förändringsarbete.

Läs mer

Behov av sfi-forskning

Omfattningen av den samlade forskningen om sfi är tunn. Det saknas bland annat forskning om själva innehållet i sfi-undervisningen och på hur innehållet kan göras meningsfullt för sfi-eleverna.

Läs mer

Begränsad forskning om sfi

Att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står skrivet i skollagens första kapitel, femte paragrafen. Vad vet vi om forskningen?

Läs mer