#forskning

IFOUS: Forskare och praktiker i nära samverkan

Ifous satsar på långsiktiga program där forskare arbetar nära lärare och skolledare. En av projekt- och processledarna är Sofie Grahn Hillve.

Vad behöver sfi-lärare idag för kompetensutveckling?

– Innan vi på Ifous startade FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi genomförde två forskare från Högskolan Dalarna, Jenny Rosén och Berit Lundgren förstudien ”15 års forskning om sfi – en överblick”.

Läs mer

Ny avhandling: Språkliga redskap och språklig beredskap

Språkundervisningen har traditionellt sett fokuserat på språkets form, men har på senare tid alltmer fokuserat på språkets användning, kommunikation. Den funktionella aspekten betonar möjligheten att göra sig förstådd i olika situationer.

Läs mer

”Ge eleverna feedback”

Sfi-lärare vill ägna sig mer åt uttalsundervisning men de vet inte hur. Det säger Elisabeth Zetterholm, docent och universitetslektor som forskat i ämnet och undervisar blivande lärare i svenskans fonologi, fonetik och uttalsmetodik.

Varför är uttalundervisning viktig?

– Utan ett begripligt uttal blir du inte förstådd, folk slutar lyssna och det är förödande för en vuxen inlärare som vill in i svenskt samhälls- och yrkesliv.

Läs mer

Elevers tankar om uttal

I Rebecka Bodemars studie (2014) undersöks sfi-elevers tankar om hur man lär sig svenskt uttal. Här följer studiens abstract.

Abstract:

Bakgrunden till denna undersökning är att uttal är en viktig del av språket att behärska, samtidigt som det finns indikationer på att uttalsundervisningen inom Svenska för invandrare (SFI) är eftersatt.

Läs mer

Komplext uppdrag: sfi-lärare

Helena Colliander, postdoktor vid Linköpings universitet, har i sin avhandling (2018) intresserat sig för att studera sfi-lärares yrkesidentitet. Hur utformas professionell identitet vid undervisning av kortutbildade vuxna?

I avhandlingen studerar Helena Colliander vad det innebär att vara och bli sfi-lärare för kortutbildade och hur dessa lärare utvecklar sin yrkesidentitet i olika yrkesmässiga praktikgemenskaper.

Läs mer