#forskning

Podd: ”Vi ska inte bara lära ut, utan vi ska samtala om skrift”

[2022:05, 2022-05-15] I podden ”På ren svenska” (Gothia kompetens) gästar fil. dr. Jenny Rosén som tillsammans med poddledaren Staffan Dopping samtalar om skriftbruk och litteracitet på sfi för sfi-elever med kort skolbakgrund.

Jenny Rosén resonerar inledningsvis om det problematiska att definiera gruppen vuxna som ännu inte har lärt sig att läsa och skriva för ’analfabeter’.

Läs mer

Avkodning eller lässtrategier

[2022:05, 2022-05-15] Vad är en god läsare? De tre kategorierna av lässtrategier – memoreringsstrategier, fördjupningsstrategier och kontrollstrategier hjälper läsaren på olika sätt. I Tina Arnolds studie Avkodning eller lässtrategier? (2021) undersöks om lässtrategiundervisning på sfi kan hjälpa elever i D-kurs till bättre läsförståelse.

Abstract:

Läs mer

Studie: Den kontinuerliga vuxenutbildningen

[2021:11, 2021-11-15] Utbildningen sfi, svenska för invandrare, har nyligen synats i en studie (Zsoldos 2021). Ett av begreppen som står i fokus är ’kontinuerlig’. Hur tolkas begreppet och hur påverkas verksamheten? Det utreds i denna

Genom en så kallad triangulering av metoder: policyanalys, intervjuanalys och diskursanalys samt en forskningsöversikt hanteras, granskas och analyserar lagstiftarens texter, myndigheternas tolkningar, rektorers och biträdande rektorer utsagor och den diskurs som alla finns inom.

Läs mer

”Man måste våga hoppa i vattnet. Inte bara torrsimma!”

Samtalsforskning om vuxnas andraspråksutveckling, kopplade till vuxenutbildning, är inte särskilt omfattande. Den är snarare ganska mager, åtminstone ur ett svenskt perspektiv. Samtidigt är samtalen en viktig faktor i just andraspråksutveckling.

Det finns mycket att säga om samtal. Det blir i intervjun med professor emerita Inger Lindberg mycket snabbt uppenbart. Vi kommer ganska omgående in på det faktum att det finns en rådande samhällssyn om språk och språkutveckling för den som ska lära sig svenska. Det tycks som om bördan enbart läggs på individen som ska lära sig språket medan man sällan berör omgivningens viktiga roll.

Läs mer

Svalt intresse för forskning om akademiker

[2021:05, 2021-05-15] I den forskningsöversikt som Ifous sammanställt över den samlade sfi-forskningen 2002–2017 konstateras att akademiker är en relativt sett obeforskad grupp.

Forskning inom svenska för invandrare är begränsad, konstaterar Jenny Rosén och Berit Lundgren i forskningsrapporten ”15 års forskning om sfi – en överblick”. Eftersom forskningen är så begränsad behövs både småskalig kvalitativ forskning, såväl som större, kvantitativ forskning inom hela sfi-utbildningen.

Läs mer