#forskning

Elevers uppfattning om språkkunskaper ger nya insikter

[2020:05, 2020-05-15] Tre svenska språkforskare har intervjuat mer än hundra ungdomar om språk. Det man ville undersöka var uppfattningen om hur de tillfrågade ser på de egna språk­kun­skaperna. Resultatet har givit nya värdefulla insikter om reflexivitet i under­vis­ningen.

Forskaren Julia Forsberg har tillsammans med forskarkollegorna Maria Therese Ribbås och Johan Gross inter­vjuat etthundraelva unga elever, i åldern från sexton till nitton år, om deras uppfatt­ningar kring de egna språkkunskaperna.

Läs mer

Chefredaktören: Nyfiken på att forska?

[2020:05, 2020-05-15] I Sverige har vi en bekymmersamt låg andel behöriga sfi-lärare (37 %)  – och låga krav för behörighet (lärarexamen och 30 hp svenska som andraspråk). Är det något som vuxenutbildningen behöver är det en bredare och djupare kompetens om vuxnas lärande.

Sfi-undervisningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. När tog du senast del av forskningsrapporter, avhandlingar och aktuella studier? Hur ser din kompetensutvecklingsplan ut?

Läs mer

Tjugo års spridning av forskning

Skolporten.se är en webbsida helt dedikerad till spridning av kunskap och forskning om allt som rör skolans värld. Utöver en mängd olika nyhetsbrev anordnas konferenser och utbildningar. Sfi-lärartidningen fick en intervju med vd Birgitta Hartzell, som berättar om företaget och höstens planer.

I tjugo år har Skolporten bevakat forskning, rapporterat och spridit kunskap kring allt som rör skolans värld. Varje år anordnas dessutom en mängd konferenser, där lärare från hela landet samlas för att både fortbilda sig och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Läs mer

Forskningsfält sfi

[2020:05, 2020-05-15] Forskning inom sfi är begränsad. Det gäller såväl vald forskningsmetod som innehåll och omfång. Vanligast är kvalitativa studier med ett fåtal informanter med intervju eller observation som metod.

Sfi med tre studievägar och fyra kurser har funnits sedan 2002. Den som har rätt att studera på sfi har fyllt 16 år, är bosatt i Sverige och saknar den nivå svenska som sfi syftar till att ge. Asylsökande och så kallade papperslösa har inte rätt till sfi. Antalet elever på sfi överstiger 200 000 (2018)

Läs mer

Forskning pågår!

[2020:05, 2020-05-15] Bland de forskare som ser elevens modersmål eller starkaste språk som en avgörande viktig tillgång i in sin andraspråksinlärning finns Jim Cummins, Kenneth Hyltenstam och Tommaso Milani. I Örebro fortsätter forskningen via praktiknära forskning med modersmålsstöd via språkstödjare i fokus.

Den praktiknära forskningen drivs av ett arbetslag Komvux sfi i Örebro tillsammans med lektor Oliver St John, Örebro Universitet. Projektet är inspirerat av Bakhtins koncept om flerspråkig kommunikationspraxis.

Läs mer