#Ifous

Forskarnära satsning från Ifous om språkutvecklande arbetssätt

Ett treårigt forskar- och praktiknära kollegialt utvecklingsarbete om språkutvecklande arbetssätt avslutades i december 2020. Rapporten släpptes i samband med spridningskonferensen 3 december 2020. 

Under de tre åren, 2018–2020, har lärare och rektorer från Haninge, Hässleholm, Stockholm samt Hermods aktivt arbetat med att utveckla sin undervisning.

Läs mer

IFOUS: Forskare och praktiker i nära samverkan

Ifous satsar på långsiktiga program där forskare arbetar nära lärare och skolledare. En av projekt- och processledarna är Sofie Grahn Hillve.

Vad behöver sfi-lärare idag för kompetensutveckling?

– Innan vi på Ifous startade FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi genomförde två forskare från Högskolan Dalarna, Jenny Rosén och Berit Lundgren förstudien ”15 års forskning om sfi – en överblick”.

Läs mer

Ifous satsning för sfi-lärare

I ett forskarnära program deltar sfi-lärare, som tillsammans med forskare kommer att genomgå ett forskningsnära program inom sfi under tre år, 2018–2020. Sofia Sundberg är en av deltagarna. Programmet heter ’Språkutvecklande arbetssätt inom sfi’.

Ifous har ett utvecklingsprogram där du ingår. Vad fick dig att gå med i projektet? 

Läs mer

FoU-program om språkutvecklande arbetssätt

Sfi-lärare och skolledare deltar 2018–2020 tillsammans med forskare i ett program för att vidareutveckla arbetssätt inom sfi och bidra till ny praktisk och vetenskaplig kunskap. 
Programmet utgår från befintlig forskning och fokuserar i praktiken på elevernas vardags- och yrkesspråk. Programmet ska bidra till att utveckla ny kunskap, samt bidra till långsiktigt förändringsarbete.

Läs mer