Helen Timperley: ”Inspireras och lär av varandra”

Text: Sara Bisander

[2020:12, 2020-12-15] Hur ska lärare i dagens skola gå tillväga för att höja kunskapsnivån bland eleverna, och säkerställa att så många som möjligt uppfyller kraven och når sina mål? Genom att börja med att rikta strålkastaren mot sig själva. Det menar i alla fall forskaren och författaren Helen Timperley, som bland annat har skrivit boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Något måste förändras i skolan för att elevernas lärande ska förbättras. Helen Timperleys budskap är att lärare måste skifta fokus från vad eleverna kan eller inte kan, till att förstå vad lärarna själva måste kunna för att deras undervisning ska leda till bättre elevresultat. Att ändra sättet att lära ut, kan göra viss skillnad, men det som verkligen kan ha en stor effekt är när läraren ändrar sin syn på sin roll som lärare.

Timperley menar att vi behöver gå från professionell utveckling till professionellt lärande. Praktiskt innebär det en övergång till en mer intern process, där fokus ligger på lärarens lärande, utveckling och förbättring, snarare än kunskap som förmedlas utifrån. Man skulle kunna säga att det handlar om att ändra inställning och syn på lärandet, och det är något som bör genomsyra lärarens dagliga arbete, och inget som kan tillförskansas vid sporadiska kurstillfällen.

För att tydliggöra hur hon ser på lärandet, har Timperley tagit fram en modell som visar på samspelet som behövs för att läraren ska bli expert på att se samband mellan undervisningsmetoder och elevresultat. Eftersom alla förändringar som görs, ska syfta till att ge ett bättre elevresultat, spelar kartläggning, uppföljning och utvärdering en central roll i modellen – så länge vi inte ser en positiv utveckling bland eleverna, är våra eventuella förändringar meningslösa.

Det viktiga kollegiala lärandet

En viktig del i att förskansa sig ny information och att tillgodogöra sig nya tankesätt och metoder, är genom det kollegiala lärandet. Lärare behöver lära av varandra, och lösa problem och utmaningar tillsammans. Hur kan vi förbättra vår arbetsinsats? Vad kan vi göra, och vad kan eleverna göra?

Det kollegiala lärandet sker mellan lärare och lärare, men även mellan lärare och rektor/ledning. Alla som på något sätt har en roll i elevernas lärande och utveckling bör ta del av det kollegiala lärandet, och ett tydligt ledarskap behövs för att bibehålla fokus på vad som faktiskt går att påverka. Vidare har rektorn en viktig roll när det kommer till att underlätta och skapa goda förutsättningar för ett kollegialt lärande.

Genom ett kollegialt lärande fördjupas teoretiska kunskaper och färdigheter med hjälp av effektiva undervisnings- och lärandeprocesser, där lärarnas teoretiska förståelse är avgörande för att man ska kunna genomföra en förändring och på sikt få den förbättring man eftersträvar.

Våga granska din egen insats

Den del i lärandeprocessen som handlar om att kika närmare på lärarens insats, kan för en del upplevas utmanande. Här riktar vi uppmärksamheten mot vilka kunskaper och färdigheter vi som lärare behöver ha för att möta elevernas behov. Fokus ligger alltså på kvaliteten på undervisningen – inte elevernas kunskaper eller förmåga att lära sig. En viktig del i denna process är att identifiera vad lärarna inte vet, men som de behöver veta för att kunna möta eleverna. Här kan man behöva extern hjälp, i form av exempelvis verksamhetsutvecklare, specialpedagog eller lektor.

Helt avgörande för att lyckas med det professionella lärande som Timperly förespråkar, är att lärare ges utrymme att få inspireras och lära av varandra och att få testa nya teorier, metoder och arbetssätt. Om vi inte förändrar hur vi går tillväga, kan inte heller slutresultatet förändras.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.