Ifous slutrapport 2020

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en slutrapport

Text: Annsofie Engborg

[2021:04, 2021-04-15] I Ifous treåriga FoU-program Språkutvecklande arbetssätt inom sfi har frågan kring hur forskningsbaserad kunskap kan komma till nytta i sfi-undervisningen och hur undervisningen kan göras meningsfull för sfi-elever.

Det didaktiska perspektivet har fått stå i centrum när forskare och lärare från fem olika sfi-skolor har mötts kring de centrala frågeställningarna. Sofie Grahn-Hillve, projekt- och processledare på Ifous, har lett arbetet och från forskarsidan docent Berit Lundgren och docent Jenny Rosén, båda vid Högskolan Dalarna. Målsättningen var att utveckla sfi-undervisningen och fördjupa den forskningsbaserade kunskapen inom språkutvecklande arbetssätt för vuxna.

Nu finns slutrapporten ”Språkutvecklande sfi – hur och varför?” där processen och resultatet presenteras. Där framgår att bristen på kontinuitet påverkade arbetet och resultatet negativt och att styrgruppen för programmet därför förordar en lokal styrgrupp i det fortsatta arbetet. En entydlig positiv effekt av Ifous-programmet är kvaliteten – den högre nivån –i det kollegiala samtalet.

”Undervisningspraktiken har fått en närmare och mer tydlig koppling till forskning, vilket också märks i de kollegiala samtalen som nått en annan nivå än tidigare. Det märks också att lärarna bottnar i forskning på annat sätt än tidigare genom att diskussioner, både om undervisning och elever, förs på ett annat sätt.” (s. 16)

Ur rapporten: Insikter och lärdomar

Bland deltagande skolors sammanfattande reflektioner finns flera goda insikter:

”Något som hänger samman med att allt går är mod och att det är lätt att hamna i gamla hjulspår. En effekt från programmet är modet att pröva nya vägar, något lärarna sett som utvecklande för sin lärarkompetens.”

(Philippa Börjesson, Hermods)

”Lärarnas engagemang har emellertid höjts eftersom vi planerat tillsammans och samarbetat på ett annat sätt än tidigare, vilket sedan fortsatt spontant, och detta ger en arbetsglädje som vi tror har visat sig även för eleverna.”

(Viveca Dahlkvist, Hässleholm)

”Till exempel har arbetet med critical literacy också ökat medvetenheten hos skolledningen om vikten av att granska det material och de läromedel som köps in till skolan och fundera på vilka signaler och uppfattningar de förmedlar.”

(Roswitha Rieder, Jeannette Lehninger, Leonora Lippig-Singewald och Camilla Berner, Stockholms stad)

”Lärarna har fått ett vidgat perspektiv på sin undervisning, vilket lett till att de utvecklat en syn på flerspråkigheten som en resurs att använda i undervisningen. För eleverna innebär det att undervisningen i högre grad bygger på deras egna erfarenheter och språkliga resurser.”

(Olga Carlberg och Kerstin Andersson, Haninge kommun)

Målsättning med satsningen:

Deltagande lärare

 • utvecklar sin förståelse för vuxenpedagogik,
 • ökar kunskap om vad språkutvecklande arbetssätt inom sfi innebär,
 • ökar kunskap om elevers förutsättningar och behov för att uppnå målen för sfi,
 • utvecklar en större didaktisk repertoar baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet och kan använda och anpassa dessa i undervisningen utifrån elevernas förutsättningar,
 • utvecklar en förmåga att kunna samtala om, tolka och reflektera över sin egen professionella utveckling,
 • utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att samtala om, tolka och använda forskningsresultat i sina respektive pedagogiska praktiker,
 • utvecklar tillsammans arbetssätt som kan generera ny kunskap och ökad kvalitet i undervisningen, vilket kan påverka elevernas måluppfyllelse positivt.

Deltagande rektorer och utbildningsanordnare

 • tillsammans med lärare kan bedriva effektivt och långsiktigt förändringsarbete,
 • utvecklar organisation och förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt inom sfi så att det blir hållbart och långsiktigt,
 • dokumenterar kunskap och erfarenheter samt sprider resultat internt inom respektive organisation och externt till huvudmän, anordnare, lärosäten och andra organisationer.

Deltagande forskare

 • har ökat den forskningsbaserade kunskapen om språkutvecklande arbetssätt inom sfi.

 

Länk till rapporten: https://www.ifous.se/app/uploads/2020/11/202011-ifous-2020-7-g-slutversion.pdf

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.