Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk

Ny styrelse hos Svariks

Text: Thomas Nicholas, ordförande

[2021:04, 2021-04-15] Den 20 mars 2021 hölls årsmöte med Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk (Svariks). På grund av de rådande omständigheterna hölls mötet digitalt och förhandlingarna leddes av inlånade ordförande Andrine Winthers varma hand.

 

Under årsmötet valdes en ny styrelse som kommer att ledas av nyvalde ordförande Thomas Nicholas från Stockholm. I övrigt valdes ett arbetsutskott med vice ordförande Lillemor Malmbo från Umeå, Lisa Lindblad från Höganäs samt Sfi-lärartidningens egen Annsofie Engborg från Täby. Arbetsutskottet kommer att förbereda styrelsens möten och fokusera på för ämnet relevanta aktuella frågor.

Tidning för sva-lärare: Lisetten

Arbetet i Svariks sker i både arbetsutskottet och styrelsen men även i redaktionsrådet som leds av Johanna Söderlund från Malmö. Redaktionsrådet skapar medlemstidningen Lisetten från grunden – bollar idéer, kontaktar skribenter samt redigerar och korrekturläser. Lisetten har en upplaga på 1 000 exemplar och når alla medlemmar och prenumererande skolor. Även lärarstudenter inom sva-ämnet på Stockholms universitet nås av tidningen.

Lisetten är ett språkrör för forskning och pedagogik. Den ger en inblick i det dagliga arbetet med svenska som andraspråk, modersmålet och flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Alla som är intresserade av att delta i tidningens arbete kan kontakta Redaktionsrådet på redaktion@svariks.se.

Forum för sfi- och sva-lärare

Riksförbundet deltar i den breda översyn av svenskämnena som regeringen gett i uppdrag åt Skolverket att genomföra. Vidare kommer Svariks att arbeta aktivt för att nå flera kollegor som arbetar inom vårt fält för att kunna representera en större del av kåren.

Svariks styrelse delar ut bidrag till medlemmar för att gå på olika konferenser med motprestationen att skriva om dem i kommande nummer av Lisetten. Vidare finns bidrag att söka för fortbildning och andra vidareutvecklande aktiviteter. Ansökan kan skickas till styrelsen.

Svariks välkomnar alla att bli medlemmar och allt engagemang välkomnas!

Välkomna till Svariks!

Thomas Nicholas

Ordförande

ordforande@svariks.se

 

Fakta om Svariks

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk bildades 1989 och har tre lokalföreningar som för närvarande är vilande. Förbundets medlemmar finns och behövs i förskola, grundskola, gymnasieskola, inom vuxenutbildning och på högskola/universitet.

Förbundet vänder sig till dig som

 • arbetar med språkutveckling hos barn, ungdomar och vuxna
 • är lärare i svenska som andraspråk eller är intresserad av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande
 • är med och fattar beslut i skol- och undervisningsfrågor
 • är intresserad av studiesituationen för elever med utländsk bakgrund, från förskola till vuxenundervisning.

Förbundets uppgifter är att

 • arbeta för ämnet svenska som andraspråk, dess ställning och utveckling i svenskt utbildningsväsende
 • verka för att all undervisning av flerspråkiga elever ska utvecklas
 • främja ämnesteoretisk och ämnesmetodisk utveckling i svenska som andraspråk
 • verka för en adekvat lärarutbildning, kompletteringsutbildning, fortbildning i ämnet svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt
 • verka för att andraspråkselevers tvåspråkighet ska främjas i undervisningen
 • vara ett forum för samtliga lärare som undervisar flerspråkiga elever inom hela utbildningsväsendet.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.