Hur kan vi arbeta med flerspråkighet som resurs?

Transspråkande undervisning

Text: Ulrika Lundkvist & Anita Varga

[2022:04, 2022-04-15] Att använda elevers modersmål som stöd vid inlärningen av ett nytt språk är effektivt och ett välkänt faktum inom skolforskningen. I Sverige finns det många studier och handböcker i ämnet inom barn- och ungdomsskolan. Den didaktiska forskningen inom sfi är däremot bristfällig.

Det behövs fler studier inom till exempel transspråkande undervisning, det vill säga en undervisning där elevers olika språk fungerar som en lärande resurs för måluppfyllelse vid inlärningen av svenska. Den här typen av undervisning bygger till exempel på att elever först processar skoluppgifter en grupp där alla talar samma modersmål och sedan genomför uppgiften på svenska i en annan grupp där alla har olika modersmål.

Anledningen till att först arbeta med uppgifter på modersmål och sedan på svenska är att ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i skoluppgiften, diskutera och hjälpa varandra att hitta nya svenska ord och uttryck och lära sig svensk grammatik genom att använda sitt modersmål som en bro till det nya språket. Skoluppgifterna tar längre tid att genomföra men resultatet visar att elevernas svenska texter och samtal når högre kvalitet.

På sfi i Enköping har vi arbetat med samtals- och skrivuppgifter utifrån en forskning av Blake Turnbull (2019). Han studerade japanska universitetsstudenter som skulle lära sig engelska och använde sig av samtalsuppgifter och skrivuppgifter. Han såg att de studenter som först fick processa skoluppgifterna på sitt modersmål innan de genomförde dem på engelska hade bättre kvalitet på sina texter och deras samtal varade längre än de som endast tilläts använda andraspråket engelska. På SFI blev vi intresserade av att genomföra Turnbulls undersökning med våra elever som har en mer varierad skolbakgrund från sina gamla hemländer än Turnbulls studenter.

Ulrika Lundqvist, förstelärare på SVA, har läst om forskning i transspråkande. Efter att hon har berättat om forskningen ville ett par lärare på sfi testa metoden med sina elever i klassrummet.

Jag var en av dem som absolut ville använda den här metoden i min grupp och valde att arbeta med fem elever med modersmål tigrinja i en skrivuppgift. Uppgiftens syfte och genomförande översattes till eleverna av skolans modersmålsstöd. Eleverna arbetade i en trestegsmetod med en given skrivuppgift.

Våra elever har det ofta svårt med skrivande. Därför tänkte jag testa den här delen. Modersmålsstödet var en framgångsfaktor och en snabbare väg för eleverna att förstå uppgiftens syfte och genomförande.

  1. Steg 1: Eleverna arbetade i par med att samla idéer och processa uppgiften på modersmål. Därefter skrev de egna texter på tigrinja och därefter på svenska.
  2. Steg 2: Eleverna skrev ytterligare en text på samma tema på svenska tillsammans med sin kurskamrat som de delade modersmål med.
  3. Steg 3: Alla elever skrev en gemensam text på det givna temat grundat i de texter som eleverna tidigare producerat enskilt och i par

Det som jag har märkt att min lågpresterande elev blev betydligt mer aktiv och såg mer glad ut än annars då fick delta i par diskussionen på tigrinja. Eleven samarbetade med en högpresterande elev. Den lågpresterande eleven kunde bidra med sina tankar och åsikter på modersmål och tillsammans skapade de en text av hög kvalitet. Den högpresterande eleven kommenterade uppgiften med att hens kurskamrat bidragit med intressanta tankar på tigrinja som kunde utveckla texten de skrev.

Modersmålsstödet var en framgångsfaktor och en snabbare väg för mina elever att förstå uppgiftens syfte och genomförande. Jag vill gärna fortsätta att använda den här metoden och har fått nya tankar kring den.

Vi skulle behöva använda modersmålsstöd oftare på sfi och vi har elever i huset som läser på SVA, som skulle kunna praktisera på sfi. Ulrika Lundqvist träffar de eleverna och kan bedöma vilka som skulle kunna vara lämpliga att stötta våra sfi elever då och då. Ett ständigt samarbete med lämpliga stödpersoner skulle kunna underlätta och säkra att våra elever kan fullfölja sina studier, vilket är är våra framtidsplane).

Ulrika och jag, Anita, ses varje vecka och bollar med varandra om våra framtidsplaner. Vi har många goda idéer som vi gärna vill förverkliga, eftersom ett ständigt och gott samarbete mellan sfi och SVA ger bra resultat.

Många lärare kan känna osäkerhet inför användandet av elevers modersmål när de ska lära sig svenska. Det kan finnas tankar om att kvantiteten, alltså mängden svenska, är avgörande för inlärningen. Används elevers modersmål medvetet som en lärande resurs i undervisning når eleverna istället längre i inlärningen av svenskan än om de inte tillåts använda sitt modersmål.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.