Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Andragogik – att undervisa vuxna

Text: Maria Engstam.

[2023:11, 2023-11-15] I Sverige finns det olika lärar- och specialpedagogexamen att välja bland. Lärarutbildning erbjuder exempelvis utbildning till grundlärare, gymnasielärare, yrkeslärare, folkhögskollärare, modersmålslärare – och specialpedagogutbildningen erbjuder speciallärarutbildning med olika specialiseringar. Men det finns ingen egen inriktning till personer som vill arbeta inom komvux som lärare eller specialpedagog, trots att den kommunala vuxenutbildningen är en egen skolform och att mötet och undervisning av vuxna kräver en egen pedagogik: andragogik. Är det helt enkelt så att det är enklare att arbeta med vuxna elever?

Ur specialpedagogisk synvinkel är det på ett sätt enklare att möta vuxna i undervisningen, men samtidigt är det svårare eftersom det är ett komplext uppdrag att arbeta som specialpedagog inom vuxenutbildningen. Vuxna elever har olika studiebakgrund och livserfarenhet men de har också olika mål, vilket gör att jag som specialpedagog verkligen måste fokusera extra på att verkligen möta varje enskild individ.

Ytterligare komplext blir uppdraget som specialpedagog på sfi där alla elever dessutom är nya i språket och har en begränsad förståelse och ett begränsat ordförråd för att uttrycka sig klart och tydligt.  En utmaning kan då vara hur man skapar en vuxen relation med sfi-elever. Ett vanligt misstag är att decimera eleverna eftersom de är nya i språket och specialpedagogen väljer då en metod och ett innehåll som man som specialpedagog tror att eleverna behöver. Dock har eleverna lång erfarenhet med sig och jag som specialpedagog måste möta eleverna som vuxna och framgångsrikt bemötande handlar om att utgå ifrån elevernas nivå, situation, behov och sätt att lära sig.

En annan utmaning inom ramen för vuxenutbildningen kan vara att specialpedagog och elev har olika erfarenheter och bild av utbildning och undervisning. Elever som är i början av sin språkutveckling har naturligt svårigheter med att förstå styrdokumenten och undervisningens mål om att utgå från elevens behov, mål och förutsättningar. Individer som kommer från länder med en skolkultur där skolans uppdrag endast är att undervisa och förmedla kunskaper utmanar elevernas förståelse för att sfi-undervisningen även ska utgå utifrån varje enskild elevs behov, mål och förutsättningar. Det blir en utmaning som specialpedagogen ska försöka förklara.

Sammanfattningsvis är det inte enklare att arbeta inom vuxenutbildningen än någon annanstans, utan det handlar om det är ett mer komplext uppdrag och ytterligare komplext blir det när eleverna har en begränsad förståelse i målspråket och begränsad möjlighet att uttrycka sig klart och tydligt. Att arbeta som specialpedagog eller lärare inom vuxenutbildningen kräver kunskap om andragogik och kommunikation med andraspråksinlärare. Därmed krävs det även inriktning mot vuxenutbildning och andraspråksutveckling både på lärar- och specialpedagogutbildningen!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.