Att prata om görandet

[2018:11, 2018-11-15] Vad är framgångsrik metod och framgångsrika modeller i andraspråksinlärning och andraspråksutveckling? Hur förhåller vi oss till nya trender och metoder?

 

Det har en tid talats om det kollaborativa lärandet. Det är en naturlig följd av hur vi ser på vår samtid och vår vardag. Vi lever och lär kollektiv problemlösning. Genom samtal och gemensamma krafter kan eleverna öva sig i att sätta ord på sina tankar, tänka högt, lyssna in hur andra tänker – och i kommunikationen med varandra söka finna lösningar på uppgifter och problem.

Med hjälp av digitala resurser och verktygkan eleven många gånger få ett stöd som är svårt att tillgodose i analoga läromedel. I sin tidiga skriftspråksinlärning kan sfi-eleven lyssna till fonem, lyssna till hela ord och fraser. Via mobilen kan talet bli till skrift, och eleven kan därmed tala in ett sms – och skicka sin sjukanmälan eller ett annat meddelande inläst. För elever som är i början av sin skriftspråksinlärning kan läraren underlätta inloggningar genom att ge eleven surfplatta istället för dator, och att tillgängliggöra internetsidor via egna QR-koder.

Med hjälp av andra digitala stöd, som exempelvis filmer, kan läraren spela in sin genomgång inför en lektion. Med denna metod, så kallat flippat lärande, kan eleven se och lyssna till genomgången ett obegränsat antal gånger innan lektionen. Eleven ges då möjlighet att vara förberedd och vara insatt i det som lektionen ska handla om. De inspelade filmerna som läraren gör kan eleven sedan repetera innehållet ett oändligt antal gånger.

I den formativa bedömningenär tanken att eleven ska äga och följa sitt eget lärande löpande, och därmed kunna både förstå och bedöma sin egen prestation i undervisningen.

Fil. dr. Steinberg om kollegialt lärande

Vid Integrationsforums sfi-konferens i Stockholm början av november var fil. dr. John Steinberg sist ut som talare. Under sina dryga 40 år efter doktorsexamen har han skrivit ett femtiotal böcker om pedagogik och ledarskap. För att bli bättre lärare behöver vi få syn på lärandet och våra egna metoder, menar Steinberg. Under senare år har han låtit fokus glida över till den kollektiva kompetensen och intresserar sig för hur lärare kan lyfta varandra.

Centrala frågor i det kollegiala lärandet är därför att ställa följande frågor till varandra:

  • Vad gör vi i undervisningen?
  • Hur gör vi det?
  • Vad fungerar?
  • Vad fungerar inte?

När det kommer nya trender och metoder som testas i undervisningen finns det egentligen bara en central fråga:

  • Hjälper den här metoden våra elever att nå målen?

Kom ihåg att hålla dialogen levande med dina kollegor – prata om görandet. Bygg på det som verkligen fungerar.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.