2018:10 2018-10-15 Ingen har väl lyckats undgå att det pratas om digitalisering i media. Nu har den nått vuxenutbildningen.

Digitaliseringen är ett faktum. I styrdokumenten talas det om digital kompetens. Allt fler böcker och kurser för lärare i hela skolvärlden berör ämnet digitalitet. Landets skolledare och lärare uppmanas att skaffa sig adekvat digital kompetens, så att eleverna rustas för det digitala samhället.

Vuxnas behov

Digitaliseringen medför inte bara att lärare ska lära sig att hantera digitala verktyg. Det handlar framför allt om att se hur vuxnas digitala vardag ser ut. Kärnfrågan i undervisningen kan därför inte stanna vid ”Vilka appar ska jag använda?”, utan vi bör snarare ställa oss frågan hur sfi-elevens behov ser ut i ett vidare perspektiv. Det vi vill komma åt är att ge eleven förutsättningar att bli digitalt delaktig i samhället. Kärnfrågan bör därför vara ”Vilka digitala texter möter sfi-eleven i vardags-, samhälls-, arbets- och studieliv nu och i framtiden?”.

Digitalt utanförskap

Genom att sätta sig in i varje sfi-elevs vardag och därmed behov, kan vi tillsammans med eleven lista texter som eleven möter, texter som eleven behöver skriva – och identifiera i vilka sammanhang eleven behöver kunna kommunicera digitalt. Sfi-utbildningen har en viktig roll i att motverka sfi-elevers digitala utanförskap.

Digital kompetens

Digital kompetens är en av Europarådets och Europaparlamentets nyckelkompetenser för livslångt lärande. Att använda digital teknik innebär bland annat att kunna producera egna texter, kommunicera, söka, läsa, värdera och analysera text. Utöver den vuxnes liv finns även barnen. Många av sfi-eleverna har barn som lever i och föds in i den digitala världen. Att vara en ansvarstagande förälder och god förebild är också något som är viktigt för en sfi-elev.

Lärarens roll

För att klara det uppdrag som sfi har behöver sfi-lärare rustas med adekvat digital kompetens och ges tid till egen och kollegial kompetensutveckling.

Det är alltjämt det ämnesdidaktiska perspektivet som är centralt. Inte tekniken eller appen i sig.

TEXT: ANNSOFIE ENGBORG.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.