FoU-program om språkutvecklande arbetssätt

[2018:11, 2018-11-15]Sfi-lärare och skolledare deltar 2018–2020 tillsammans med forskare i ett program för att vidareutveckla arbetssätt inom sfi och bidra till ny praktisk och vetenskaplig kunskap. 

 

 

Programmet utgår från befintlig forskning och fokuserar i praktiken på elevernas vardags- och yrkesspråk. Programmet ska bidra till att utveckla ny kunskap, samt bidra till långsiktigt förändringsarbete.

På Ifous webbplats presenteras vad programmet syftar till. Där lyfts följande punkter fram:

  • ”utvecklar förståelse av vuxenpedagogik
  • ökar kunskap om vad språkutvecklande arbetssätt inom sfi innebär
  • ökar kunskap om elevers förutsättningar och behov för att uppnå målen för sfi
  • utvecklar en större didaktisk repertoar, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, som används i undervisning och anpassas efter elevers förutsättningar
  • utvecklar en förmåga att kunna samtala om, tolka och reflektera över sin egen
    professionella utveckling
  • utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att samtala om, tolka och använda forskningsresultat i sina respektive pedagogiska praktiker
  • utvecklar tillsammans arbetssätt som kan generera ny kunskap och ökad kvalitet på undervisningen, vilket kan påverka elevernas måluppfyllelse positivt.”

 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut, med särskilt fokus på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Kärnan i Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) verksamhet utgörs av fleråriga FoU-program för att bland annat främja samarbete mellan praktik och akademi, och att samtidigt stärka lärares och skolledares professionella utveckling.

– Det här är Ifous första program för vuxenutbildningen, berättar programmets process- och projektledare Sofie Grahn Hillve. I programmet ingår flera delområden som deltagarna har tagit fram, exempelvis om samverkan, om vuxnas lärande, om flerspråkighet som resurs och om språket i vardags- och arbetsliv. Nu i november kommer vi till delområdet vuxnas lärande och kommer att bjuda in Helena Colliander, LiU, som har skrivit en avhandling om sfi-lärares professionella identitet – att vara och utvecklas som sfi-lärare.

Under 2018–2020 deltar Haninge kommun, Hermods, Hässleholms kommun, Lernia och Stockholms stad och forskningen bedrivs av Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna.

Läs mer på ifous.se.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.