Att samtala på arbetsplatsen

Hur kan vi förbereda sfi-elever för apl?

Text: Mari Hagstein, Åsa Wiklund & Annsofie Engborg. Foto: Liselotte Nejdstrand

[2021:06, 2021-06-15] Att komma till en arbetsplats och göra sin apl, arbetsplatsförlagt lärande, medför både utmaningar och utveckling för sfi-eleven. Mari Hagstein och Åsa Wiklund är språkombudsutbildare respektive vårdlärare med erfarenhet från vårdutbildning för elever med svenska som andraspråk. Här berättar de om hur man kan ge eleverna förutsättningar att utveckla sin muntliga kommunikation genom att integrera yrkesteori, svenska och praktik.

 

Samarbete utbildningsanordnare och arbetsplatser

Sfi- eller sva-lärare med koppling till yrkesutbildningar kan stötta och utmana elever i att träna muntlig kommunikation före och under apl-perioden. Genom ett nära och strukturerat samarbete mellan lärare, handledare, elever och eventuellt språkombud, ges eleverna förutsättningar att utveckla sin svenska i arbetslivet. Tillsammans kan alla berörda diskutera vilka samtalssituationer som uppstår på arbetsplatsen, vilka typer av samtal eleven deltar i/kan ges möjlighet att delta i och vad man samtalar om – såväl under arbetet som på raster.

Alla parter måste vara medvetna om vad som krävs av dem för att kommunikationen ska fungera. Handledare och språkombud behöver få en uppfattning om hur långt eleven har kommit i språkutvecklingen, för att kunna anpassa sin egen kommunikation när det gäller samtalstempo, samtalsämnen, ordval och så vidare. De kan också behöva verktyg för att ta reda på om kommunikationen når fram på rätt sätt. Eleverna i sin tur måste veta hur de kan göra om de inte förstår innehållet i samtal, muntliga instruktioner, information under möten eller muntlig rapportering. De behöver även stöd i vad de kan samtala om, med såväl kollegor som till exempel vårdtagare.

Inför apl-perioden är det också viktigt att diskutera vad som eventuellt inte är lämpligt att fråga eller prata om. Det som är naturligt och accepterat att diskutera i vissa kulturer kanske inte är det i andra. Sociala koder på arbetsplatsen och hur man tilltalar varandra är något annat man kan förbereda eleverna på inför deras apl. Det kan handla om frågeställningar som om man hälsar på alla när man kommer till jobbet, hur man ber någon att stänga dörren eller göra en tjänst, vilken relation man har med chefen och så vidare.

Apl och språkombud

En stor fördel är om arbetsplatser som tar emot apl-elever har utbildade språkombud.

I sin roll ska språkombudet lyfta och skapa öppenhet kring språkfrågor samt vara en länk mellan kollegor och chefer när det gäller språk och kommunikation. Språkombudet är en resurs på arbetsplatsen, som bland annat kan ge språkstöd vid samtal, uppmuntra, bjuda in till dialog och hjälpa till att lösa missförstånd som beror på språket.

Eftersom språket används för att kunna kommunicera på arbetsplatsen – för att samarbeta med kollegor och utföra arbetsuppgifter, kan vi inte nog poängtera hur viktig del svenskan är i alla yrkesutbildningar!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.