Fråga specialpedagogen

Specialpedagogkonsult Maria Engstam svarar på dina frågor.

Fråga:

Många vuxna elever saknar inlärningsstrategier. Hur lär man vuxna att lära?

Svar:

Det viktigaste är att skapa förtroendeingivande relationer och lärandemiljöer som kännetecknas av meningsfullt lärande.

Undervisningen måste anpassas till elevernas kunskapsnivå och det är viktigt att lärare tror på sina elever. Utgångspunkten i all undervisning är att engagera eleverna i arbetet och uppgifterna och ge dem relevanta instruktioner. Detta kräver kunskaper om elevernas utvecklingsbehov, undervisningsvariation, utmanande och inspirerande insatser och kunskaper om typiska misstag eleverna gör i olika undervisningsområden.

För en sfi-elev är det den fördjupade kartläggning utifrån den individuella studieplanen som utgör en grund för hur utbildningens och undervisningens utformning och innehåll ska anpassas.

Kvalitativt god undervisning kännetecknas av kollaborativt lärande, vilket kräver kommunikativa lärandemiljöer där eleverna drar nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Det är viktigt att hantera lärandeuppgifter i grupp och stödja interaktion mellan olika individer som ingår i den lärande miljön.

All undervisning ska präglas av variation, utmaningar och erfarenhetsutbyte. Det ska finnas tydliga mål och det är viktigt att läraren planerar och strukturerar klassrumssituationen utifrån målsättningarna. Eleverna behöver förstå vad undervisningen går ut på och vad som förväntas av dem. Principerna för god undervisning är innehållslig struktur mot lärande, tydliga förklaringar och praktiska övningar. Bedömningar av lärande och tydlig återkoppling är viktigt för att kunna följa elevernas utveckling.

Elever med utländsk bakgrund och elever som av olika anledningar är marginaliserade presterar bättre i mindre klasser. Mindre klasser underlättar skapandet av kommunikativa lärandemiljöer, förståelsen av elevernas kunskaper och lärarna får på så sätt får mer tid för att uppmärksamma de enskilda eleverna och deras behov.

Individualisering kan vara effektiv, men bara om eleverna är duktiga, självgående och motiverade. Detta leder till att elever, som inte tillhör denna kategori, exkluderas. Viktigare än individualisering är att eleverna använder och tränar språket i ett socialt sammanhang, vilket överensstämmer med det sociokulturella perspektivet, som grundar sig på att allt lärande är socialt och sker genom interaktion med andra människor.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.