Ifous

Forskare och praktiker i nära samverkan – för hållbarhetens skull

Text: Annsofie Engborg

[2020:03, 2020-03-15] Ifous satsar på långsiktiga program där forskare arbetar nära lärare och skolledare. En av projekt- och processledarna är Sofie Grahn Hillve.

Vad behöver sfi-lärare idag för kompetensutveckling?

– Innan vi på Ifous startade FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi genomförde två forskare från Högskolan Dalarna, Jenny Rosén och Berit Lundgren förstudien ”15 års forskning om sfi – en överblick”. Förstudiens fokuserade på pedagogiska och didaktiska aspekter. Förstudien visade att det finns behov av att utveckla det vuxenpedagogiska förhållningssättet, att i större utsträckning använda elevernas vardags- och arbetsliv som utgångspunkt i undervisningen och att erfarenheter och flerspråkighet hos de vuxna eleverna ses som resurs.

– Det finns också behov av att lärares erfarenheter och kompetens synliggörs, beprövas och delas och att undervisningen i större utsträckning vilar på vetenskaplig grund.

Vad är nyckeln till att FoU-program verkligen lyckas? Vad är det som gör att Ifous upplägg är hållbart?

– Inom ramen för våra FoU-program sker ett gemensamt kunskapsbyggande i nära samverkan mellan praktiker och forskare och genom erfarenhetsutbyte inom och mellan huvudmän/utbildningsanordnare. En satsning som prioriteras av och också involverar hela organisationen har goda förutsättningar att bli långsiktigt hållbar. Det är därför som FoU-programmen omfattar hela styrkedjan och gör det möjligt för alla nivåer att delta – lärare, skolledare och ledningsföreträdare på verksamhets- och förvaltningsnivå (eller motsvarande).

– Forskningsprocessen är interaktiv, dvs de som medverkar bidrar till att tillsammans med forskarna ta fram ny kunskap med en tydlig koppling till verksamheternas behov.

Vad vill du säga till de läsare som själva vill initiera och planera kompetensutveckling på sin egen skola?

– En stor och komplex fråga, men om jag ska våga mig på någon form av svar så är min erfarenhet, genom våra FoU-program, att det inte i första hand är ”vadet” som behöver fokuseras utan snarare ”huret”. Det behövs en samsyn över hela kedjan kring kompetensutveckling. Kompetensutveckling handlar om att utveckla hela verksamheten, inte bara enskilda lärares. Det handlar om att utveckla en lärande organisation. Det är därför viktigt att det i första hand skapas förutsättningar för ett gemensamt och kontinuerligt kompetensutvecklingsarbete genom kollegialt lärande.

– Det måste finnas tydliga och uttalade mål och delmål, det behövs någon som processleder arbetet som ser till att man utgår från vetenskap snarare än tyckande och man behöver hitta gemensamma verktyg för arbetet. Utöver det bör man redan från start rigga för reflektion och dokumentation så att erfarenheterna beprövas.

Vad gör du 2020, nu när Ifousprojektet är över?

– Jag har precis avslutat ett FoU-program, ”Nyanlända elevers lärande”, samtidigt som jag tillsammans med våra forskare och deltagande i ”Språkutvecklande arbetssätt för sfi” går in i det tredje och sista året. Året startades med ett gemensamt möte för just styrnings- och ledningsfunktioner och processledare. Jag kommer också att starta ett program för grundläggande och gymnasiala vux ”En individanpassad vuxenutbildning”. I mars kommer vi att ha ett första planeringsmöte för dem som anmält intresse för att delta i det programmet. Tanken är att det sen ska köra igång fullt ut hösten 2020.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.