Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Kan flerspråkighet orsaka läs- och skrivsvårigheter?

Text: Maria Engstam

[2022:04, 2022-04-15] Elever på sfi med dyslexi har fonologiska svårigheter och svårigheter med läsförståelse både på sitt modersmål och på sitt andraspråk. Dyslexi betyder svårigheter med att avkoda och stava och dessa svårigheter påverkar sfi-elevernas inlärning av svenska som andraspråk.  För att avgöra om svårig­heterna beror på just dyslexi krävs en utredning av den fonologiska för­mågan både på elevens modersmål och på svenska och detta görs via logoped.

Elever på sfi med språk­störning har svårigheter med att uttrycka sig språkligt och förstå språklig information exempel vid samtal, uttal, läsning, instruktioner och samband.  Utredning och diagnosticering av språkstörning genomförs på elevens modersmål och svenska.

Språkstörning eller dyslexi finns alltid på elevens båda språk men orsakas aldrig av flerspråkigheten. För att kunna hjälpa elever med språkstörning och dyslexi behövs kunskap om olika språks uppbyggnad, flerspråkighet och andraspråksinlärning eftersom elevens flera språk samspelar och påverkar varandra. Om kunskapen om flerspråkighet saknas riskerar spår från andra språk misstolkas som språkstörning eller dyslexi. Flerspråkiga elever med dyslexi och språkstörning kan, precis som andra elever, lära sig att tala, läsa och skriva på flera språk samtidigt men eleverna behöver längre tid och språkutvecklingen i ett språk går inte fortare genom att man tar bort ett annat språk från eleven eller ur undervisningen. Remittera alltid elev till logoped vid symptom på dyslexi eller språkstörning.

Genom samarbete mellan olika yrkeskategorier på sfi med olika språkkompetenser exempelvis sfi-lärare, modersmålslärare och specialpedagog kan elever med eventuell språkstörning och dyslexi kartläggas och erbjudas rätt stöd och anpassningar och sist men inte minst kan varje elev få en rättvis bedömning utifrån varje enskild elevs förutsättningar.

Tips från specialpedagogen

  • Tillgång till lättläst litteratur och inläst lättläst litteratur på elevernas språk och på svenska i klassrummet.
  • Håll en positiv ton i klassrummet till flerspråkighet.
  • Värdera alla språk lika.
  • Uppmuntra till att allt språk är en källa för lärande och för utveckling.
  • Var medveten om att språkutveckling kan ta extra lång tid vid språksvårigheter.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.