KLIVA-rapporten är inlämnad – vad händer nu?

Text: Annsofie Engborg

[2020:12, 2020-12-15] Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) överlämnades 1 december 2020 till utbildningsminister Anna Ekström. Karin Sandwall, tidigare föreståndare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, var utredningens särskilda utredare.

Den digra luntan ”Betänkandet Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk” omfattar drygt 600 sidor med en beskrivning av sfi och dess forskningsfält, samt ställningstaganden och författningsförslag. Utredningen har bland annat sett över vägledning, kurstid, verksamhetspoäng, digitala studieformer, jämställda villkor och kompetens.

Utredningen uppehåller sig bland annat vid andelen obehöriga sfi-lärare och vill verka för att allt fler blir behöriga. ”Att inte frigöra kvalificerade lärares tid till kompetensutveckling hindrar på längre sikt såväl undervisningens som individernas utveckling” (s. 487), konstaterar utredarna.

Kritik riktas även mot dagens låga behörighetskrav.

Lärares kunskapsbas består av olika delar – förtrogenhetskunskap, kollektiv kunskap, innehållslig kunskap och teoretisk kunskap. Denna samlade ämnesdidaktiska kunskapsbas är viktig för lärares profession. Det är en grundförutsättning för att undervisa vuxna som ska lära sig ett nytt språk. I en utbildning för sfi-lärare behöver därför flera perspektiv ingå. Utredningen beskriver fem övergripande områden (s. 340):

 1. ämnet, sfi-utbildningen och omvärlden,
 2. möten med målgruppen,
 3. målspråket svenska i ett funktionellt utvecklingsperspektiv,
 4. andraspråksutveckling och språkanvändning,
 5. medel och strategier för att lära ett andraspråk och lära på ett andraspråk.

Utredningen ger förslag på höjd behörighetsnivå för lärare. I ett förslag beskriver utredningen ett årligt anslag för praktiknära och didaktiskt inriktade forskningsprojekt om vuxnas lärande av svenska som andraspråk inom komvux för att öka den vetenskapliga grunden i undervisningen. ”Vi menar därför att det är klokt att utforma en forskarskola med stöd av Vetenskapsrådets erfarenhet, och att tematiskt utforma forskarskolan inom de tre prioriterade utvecklingsområdena.” (s. 488).

Nu väntar en diger julläsning för utbildningsdepartementet.

Utredningen föreslår bland annat:

 • Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete inom komvux.
 • Förstärkta granskningar av sfi-verksamheter på anordnarnivå samt av kvalitetsarbetet inom sfi.
 • Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.
 • Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen.
 • Tidsbegränsad sfi-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) och fastställda kurstider.
 • Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.
 • Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för undervisningen: Bygga svenska vux.
 • Reglering av distansundervisning inom sfi.
 • Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för sfi och övriga komvux.
 • En plan för ökade behörighetskrav för lärare i sfi.
 • Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.
 • Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk inom komvux.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.