Lära sig nytt språk via sitt modersmål

Text: Andreas Kjörling.

[2024:06, 2024-06-15] Studier i andraspråksinlärning visar på vikten av en god förståelse av det egna modersmålet för att kunna tillägna sig ett andra språk. Både forskning och praktik visar på flera didaktiska vinster i undervisningen.

En förståelse av strukturen i modersmålet hjälper eleven att förstå de sociokulturella och strukturella aspekterna av det andra språket. Dessutom kan färdigheter och begrepp från modersmålet ofta överföras till det andra språket, vilket gör inlärningsprocessen mindre krävande. Forskningen visar att modersmålet förbättrar inlärningsprocessen genom att skapa associationsmönster mellan modersmålet och det andra språket, något som kallas transspråkande, vilket vi skrivit om tidigare i Sfi-lärartidningen

Synergier i andraspråksinlärning

I en kontrastiv analys jämförs modersmålet med det svenska språket för att upptäcka likheter och skillnader i hur ord och uttryck används. Genom att kunna jämföra och modersmålet med svenskan kan då eleven identifiera svåra områden som kräver extra träning och förståelse. Här spelar sociokulturella aspekter in i bemärkelsen av hur de båda språken används och vad deras respektive ord faktiskt förstås representera.

Användningen av modersmål hjälper elevers inlärningsprocess genom etablerande av länkar mellan sina modersmål och svenska. Översättning kan då användas som en taktik för att lära sig nya ord. Vidare kan modersmålet användes av lärare för att förklara grammatiskt material och ordförråd, precis som undervisning i exempelvis engelska, tyska, franska eller spanska sker för svenska elever.

Dessutom spelar modersmålet en betydande roll i andraspråksinlärning. Inte minst då användandet av modersmål i klassrummet skapar en trygg inlärningsmiljö och stödjer elevernas identitet genom att skapa en avslappnad atmosfär som förbättrar studierna.

Modersmålsbaserad undervisning i praktiken

I praktiken kan modersmålsbaserad undervisning innebära att en modersmålslärare medverkar i klassrummet vid undervisning, dels som stöd till eleverna, dels i samarbete med sfi-läraren. Det kan till exempel handla om att förklara grammatik på både svenska och arabiska vilket ger de eleverna som behärskar arabiska en både snabbare och bättre förståelse för innehållet. Likaså kan modersmålsläraren säkerställa att eleven har förstått vilket därmed innebär ett stöd även för den undervisande läraren.

Modersmålsstödet bör finnas i alla moment. Tillika bör modersmålsläraren vara delaktig i lärarlaget och vara med på pedagogiska möten, dels för planering av undervisningen, dels för att diskutera den formativa bedömningen. I planeringsstadiet gås moment igenom där för eleven utmanande moment kan identifieras och därmed ett behov av extra stöd.

För att modersmålsbaserad undervisning ska fungera i praktiken är av vikt att de organisatoriska förutsättningarna finns. Det innebär att det måste ges ekonomiskt utrymme för den planering ett fungerande samarbete kräver samt att arbetsbelastningen för de berörda lärarna inte kompromissar möjligheten till möten och gemensam planering. Därmed inte sagt att en modersmålsbaserad undervisning per automatik innebär en högre kostnad då även kvaliteten på undervisningen höjs och därmed eleverna förutsättning för inlärning. Därmed sagt bör en modersmålsbaserad undervisning inte ses som något annat än en sund investering i skolans verksamhet.

 

Andreas Kjörling, sociolog och doktorand

Källa: Skolverket

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.