Licentiatavhandling

Lärare i forskningscirkel om individanpassad undervisning

Text: Annsofie Engborg.

[2024:02, 2024-02-15] Centralt i läroplanen Lvux 12 är individanpassad undervisning. Hur är den möjlig i heterogena sfi-klassrum? Ann-Charlott Gunnarsson (LiU) undersöker i sin licentiatavhandling (2023) via en forskningscirkel för språklärare på komvux hur metoder för individanpassad undervisning kan utformas.

I licentiatavhandlingen Vuxeneleven i fokus: Att utforma metoder för individanpassad undervisning i en forskningscirkel vid Komvux (Gunnarsson 2023) samlas nio språklärare, däribland både sfi- och sva-lärare, för att i gemensam forskningscirkel arbeta kring processen i kunskapsutveckling om metoder för individanpassad undervisning.

I forskningscirkeln delgav lärarna sina erfarenheter och egen bild av individanpassad undervisning. Utifrån samtalen växte metoder fram, vilka också prövades under forskningscirkelns gång. Resultatet framhålls att individanpassad språkundervisning ska utformas utifrån relationell undervisning, det vill säga i samspel med både lärare och andra elever.

Forskningscirkeln utgångspunkt är Freires pedagogiska teori att kritiskt tänkande utvecklas i dialog, samt antagandet om att individen lär sig i dialog med jämlika parter med jämbördiga villkor. Om lärares fortbildning menar han att det bör vara en livslång nyfikenhet som leder till lärares lärande. Vidare framhåller han att teori och praktik bör följas åt. Den andra utgångspunkten är Banduras antagande om agency, individens handlingsförmåga att kontrollera och styra sitt liv, och collective agency, att gemensamt kunna bidra till kollektivets handlingsutrymme och möjligheter till förändring. Bandura menar att skolans lärare ska arbeta kollegialt med planering och uppföljning av elevernas resultat samt utveckla undervisningen.

I forskningscirkeln framträder en bild av individanpassad undervisning som individuell undervisning som är målorienterad, utgår från vuxenelevens styrkor och tidigare livserfarenhet, utgår från inspirerande och varierande arbetssätt, är anpassad till vuxenelevens bakgrund och tidigare studier och utgår från formativ bedömning.

En annan bild som framträder är den relationella undervisningen, där cirkelmodellen lyfts som en modell för gemensamt lärande i ett tillåtande klimat. I korthet innebär cirkelmodellen att läraren övar en viss texttyp under reflekterande och undervisande dialog med eleverna innan de gör en liknande uppgift själva.

Dessutom framkommer samtalet mellan lärare och elever som något mycket värdefullt. Samtalen stärker eleverns kunskap om sitt lärande. Språkutvecklingen påverkas positivt av vardagsnära arbetssätt och utgår från elevens livssituation och intresse. Den individuella handledningen fångade upp elever som inte fullföljt sina uppgifter eller visade sviktande progression. Individuell handledning kan underlättade möjligheter att klara studier och kan öka elevens motivation för studier.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.