Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Läsförståelse och lässtrategier

[2022:10, 2022-10-15] En elev som är en stark läsare på sfi är en strategisk läsare, vilket betyder att eleven kan välja vilket sätt som är lämpligt att läsa på beroende på den typ av text som ska läsas. Vidare vet den eleven varför det är viktigt att läsa texten och hur de ska läsa en text.

Olika texter kräver olika typer av läsning. Ett sms kräver en typ av läsning medan en faktatext kräver en helt annan lässtrategi. För att skapa läsförståelse krävs det att eleven är aktiv i sin läsning på flera sätt.

Eleven behöver först och främst kunna avkoda orden utan större problem, vilket kräver både automatisering och flyt i läsningen. Samtidigt som detta sker ska eleven analysera meningsbyggnaden i texten och koppla på ordförståelsen. Parallellt med detta använder eleven sin bakgrundskunskap och sina tidigare erfarenheter av ämnet som texten berör för att tolka och förstå texten på rätt sätt – och inte minst för att kunna läsa mellan raderna. Tillsammans skapar allt detta inre bilder hos eleven om vad texten handlar om och i och med detta skapas läsförståelse.

Nya läsare, svaga läsare, elever med dyslexi och språkstörning på sfi saknar dessa strategier. Med andra ord saknas flexibilitet och målstyrning i läsningen och det är här som du som sfi-lärare är en mycket viktig och betydelsefull resurs för elevernas läsutveckling. Det är viktigt att tidigt börja stödja eleverna att bli mer aktiva läsare och läraren behöver hjälpa eleverna när de inte förstår. Visa hur de kan ta sig an texten för att skapa förståelse. Vidare kan vi hjälpa eleverna att tänka aktivt medan de läser genom att tänka framåt och fundera på vad som ska hända sedan.

Att läsa kräver också energi, koncentration, uppmärksamhet och inte minst tid och då är det viktigt att som sfi-lärare hålla uppe elevernas motivation genom att erbjuda texter som verkligen angår och engagerar eleverna. Texterna som du väljer ut behöver vara språkligt och innehållsmässigt tillgängliga för eleverna men även erbjuda eleverna hjälpmedel som exempelvis lyssningsläsning via ILT (inläsningstjänst) eller funktionen talsyntes.

Dyslexi och språkstörning är en kontinuerlig funktionsnedsättning vilket innebär att lässvårigheterna inte går att träna bort och då är det viktigt att erbjuda hjälpmedel som kan kompensera svårigheterna exempelvis lyssningsläsning via ILT eller talsyntes som läser upp texten. Dock är det inget som hindrar att alla elever ges tillgång till dessa hjälpmedel eftersom all läsning är bra för läsutvecklingen.

Sammanfattningsvis är läsning en komplicerad process som kräver mycket energi av eleverna för att de ska utvecklas till starka läsare. Som sfi-lärare är du mycket betydelsefull för att stimulera och motivera eleverna att använda olika lässtrategier. Eleverna kan även inspirera och påverka varandra till läsning och inte minst bidra till ett utökat läsintresse och en ökad läsglädje i sfi-gruppen.

Lycka till!

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.