Europeisk referensguide

LASLLIAM riktar sig till elever utan tidigare läs- och skrivkunskaper

Text: Andreas Kjörling

[2023:12, 2023-12-15] Europarådets referensguide till Litteracitet och andraspråksinlärning, LASLLIAM, lanserades under förra sommaren. Referensguiden är skapad av europeiska forskare inom området läs- och skrivutveckling för vuxna.

De fem europeiska forskarna som skapat referensguiden hör de främsta i inom sitt område och har tillsammans skapat en omfattande referensguide som kan användas på flera olika sätt. Den är väl lämpad för fortbildning av ett arbetslag men passar också till både nyblivna och erfarna lärare på studieväg ett, två och tre. Guiden som publicerades under förra sommaren är engelskspråkig och har i skrivande stund dock ännu inte, närmare ett och ett halvt år senare, utkommit översatt till svenska.

Referensguiden med det något stolpiga namnet LASLLIAM (Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants) är framtagen av bland andra forskaren Fernanda Minuz som under framtagandet av referensguiden arbetade som koordinator för forskargruppen.

Minuz menar i en intervju med NC (Nationellt centrum för svenska som andraspråk) att social integration och tillgång till både utbildning och sysselsättning börjar med förvärvande av språkkunskaper. Därför har individer som är varken läskunniga eller skrivkunniga särskilda behov som är mycket viktiga att tillgodose.

En guide att använda i det dagliga arbetet

Guiden LASLLLIAM omfattar knappt 150 sidor fördelat på sju kapitel. Inledningsvis ges en introduktion till begreppet litteracitet, alltså förmåga att kunna tillgodogöra sig text och kunna delta i sociala interaktion baserad på skrivet språk. Vidare ges en god introduktion till både utveckling av litteracitet och inlärning av ett andraspråk samt olika nivåer av utveckling.

Då referensguiden är väl grundad i forskningen lämpar den sig väl även till erfarna lärare som kan få befintliga didaktiska kunskaper bekräftade genom empiriska argument. Vidare ges läsaren goda forskningsbaserade kunskaper i både undervisning, undervisningsplanering och deskriptiva normer kring färdigheter och kunskaper fördelat på skalor från nivå ett till fyra fungerar som stöd i undervisningen för att lättare kunna diagnostisera och individanpassa. Andra halvan av LASLLLIAM behandlar just stöd för kartläggning, bedömning, fortsatt stöd och utveckling.

Referensguiden LASLLIAM bygger på den guide som på svenska förkortas GERS (Gemensam europeisk referensram för språk) utgiven 2009. En viktig skillnad mellan den tidigare referensguiden och den nya referensguidens inriktningen mot de som inte har, eller har mycket begränsade, tidigare läs- eller skrivkunskaper. Det innebär att den nya referensguiden överensstämmer bra med studieväg 1 inom sfi.

Läs guiden online här:

https://rm.coe.int/prems-008922-eng-2518-literacy-and-second-language-learning-couv-texte/1680a70e18

Andreas Kjörling, sociolog & doktorand arbetshälsovetenskap

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.