Månadens skola: Kompetenscentrum i Älvsbyn

Individens eget aktiva lärande i fokus

Text: Madelene Westbom.

[2022:11, 2022-11-15] Verksamt elevinflytande i hela planerings- och undervisningsprocessen samt aktivering av inlärningsstrategier på individnivå utgör basen för utbildningen i sfi på Kompetenscentrum i Älvsbyn.

Elevinflytande genomsyrar planeringsprocessen från frö till blomma på sfi, C- och D-nivå, där varje ny momentplanering har sin startpunkt i elevernas behov, erfarenheter, målbild och önskemål. Planeringsfasen tar sin utgångspunkt i elevintervjuer, utvärdering av föregående moment och en gemensam brainstorming och mind map i klassrummet med fokus på utvecklingsområden. Resultatet fogas sedan samman med relevanta delar av kursplanens syfte, mål och karaktär till en momentplanering, och lärandemål stiliserade för eleverna formuleras om utifrån kursplanens kunskapskrav och bedömning. Målen skapar den fundamentala basen för lärandet och blir levande ledstjärnor för eleverna under hela momentet. Genom dessa får de också i slutet av genomfört moment utvärdera upplevelsen av sitt eget lärande och resultat, tillsammans med läraren.

Elevernas egen medvetenhet och förståelse av sina personliga inlärningsstrategier för effektivisering av det egna aktiva lärandet arbetar vi med kontinuerligt, även på en metakognitiv nivå, där eleverna själva ges möjligheter att styra sitt lärande utifrån den strategi som passar dem bäst, samt att de får verktyg för ett fortsatt eget effektivt lärande utanför skolans väggar. Eleverna får fortlöpande reflektera kring strategier de brukat vid läsning, samtal, för att lösa uppgifter etc. individuellt men också gruppvis; där de får möjlighet att stötta och jämföra sina strategier med varandra, vilket ofta resulterar i nya insikter och effektivisering av personliga inlärningsstrategier på individnivå.

Återkommande elevaktiva arbetsformer genomsyrar således klassrumsaktiviteterna dagligen dels individuellt där eleverna både styr och reviderar sitt eget lärande med utgångspunkt i den gemensamma planeringen, egna målsättningar och strategier, dels tillsammans gruppvis via kontinuerlig stöttning i par- och gruppsamtal där elever som kommit längre stärker elever med mer utvecklingsbehov, samtidigt som de befäster sina egna kunskaper och strategier. Vi använder oss regelbundet intervjuformen som utvärderingsverktyg för att synliggöra elevernas upplevelser och framtida utvecklingsområden, och har genomfört resultatanalyser för att mäta effekten av undervisningen. En gemensam konklusion som kunnat göras utifrån dessa arbetsmetoder är definitivt att aktiva elever genererar ett effektivt dynamiskt lärande.

 

Madelene Westbom

Lärare i Svenska som andraspråk, Kompetenscentrum i Älvsbyn

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.