Mobiltelefonen kan spela en viktig roll i språkinlärningen

Text: Andreas Kjörling.

[2021:10, 2021-10-15] Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har påvisat fördelar med mobiltelefoner i nyanländas språkinlärning. I studien undersöktes språkutvecklingen hos nyanlända med arabiska som modersmål. En grupp använde aktivt sin smarttelefon med språk-app, medan en referensgrupp inte gjorde det. Efter tio veckor kunde ett förbättrat svenskt uttal påvisas hos de som använt mobil och mobilapp.

Det råder inget tvivel om att språkliga färdigheter tillsammans med kulturella faktorer har stor påverkan på integration och möjligheten att vara en del av det samhälle man vistas i. Som nyanländ är därför möjligheten att få träna, använda och utveckla nya språkkunskaper i vardagen av stor vikt. Att göra det kräver dock någon form av grundnivå av språkliga färdigheter. Det måste, så att säga, finnas något att bygga på. För den som inte besitter vare sig färdigheten att ge sig ut i vardagen, eller för den delen modet att göra det, och pröva sina språkliga vingar uppstår vad författaren Joseph Heller duperade till moment 22. Med andra ord, språkkunskaper behöver vara befintliga för att kunna skaffa sig desamma.

Lyckligtvis är det inte så svårt som det i teorin kan framstå. Inte minst då internet, och företrädelsevis Google translate, har visat sig mycket värdefull tillsammans med både digitala språkkurser och kommunikationsmöjligheter. Genom Digitaliseringskommissionen har värdefulla informations- och kommunikationstekniker både uppmuntrats och stimulerats. Parallellt har användandet av smarttelefoner ökat, vilket i praktiken innebär att var och varannan vuxen äger och använder en smarttelefon med tillgång till både internet, kommunikation och appar som kan hjälpa den språkliga inlärningen. Detta har naturligtvis även intresserat forskningen.

Undersökning av mobil och språkinlärning

Forskaren Linda Bradley med kollegor (Bradley et al., 2017) vid Chalmers i Göteborg undersökte hur mobil teknologi kan bidra till nyanländas (med arabiska som modersmål) språkinlärning. Genom att låta en grupp använda mobil teknologi under en tioveckorsperiod, och att samtidigt underlåta en grupp använda sina mobiler, gjordes intressanta fynd kring mobilanvändande och språkinlärning. Mätningarna gjordes både kvalitativt och kvantitativt. Dels i form av frågeformulär, vilka kunde besvaras på svenska, arabiska eller engelska, och dels med läs-, skriv- och uttalstester som spelades in och utvärderades.

Resultatet av studien, som gjordes 2017, visade framför allt på två intressanta fynd. För det första så framkom det att den mobila tekniken huvudsakligen användes för att på modersmålet kommunicera med det egna sociala nätverket, något som i sin tur inte vittnar om ovilja, utan snarare om avsaknad av bra interaktiva appar för språkinlärning. Det andra intressanta fyndet påvisade förbättrat uttal för den grupp som aktivt använt en app för inlärning. Sammantaget visar studien att mobil teknologi spelar stor roll för nyanländas interaktion med det svenska samhället och att det dessutom finns en stark vilja bland nyanlända att ytterligare interagera med samhället.

Text: Andreas Kjörling, författare & sociolog

Studien i sin helhet hittar du här: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140133.pdf

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.