Ny avhandling

På väg mot yrkesidentitet

Text: Annsofie Engborg.

[2024:03, 2024-03-15] Att läsa en yrkesutbildning innebär inte enbart att bli skicklig i själva hantverket. Det innebär en mångfacetterad studietid där eleven bland annat även att skolas in i en yrkesroll och yrkesidentitet. Hur gör man det?

I Tobias Lasse Karlssons avhandling ”Something to Do, Something to Be” (2023) utforskas identitetsutvecklingen hos de vuxna yrkeseleverna. I studien undersöktes via intervjuer hur yrken lärs ut i yrkesutbildning. Intervjuerna genomfördes under olika stadier i yrkesutbildningen och i övergången till arbetslivet, om hur de ser på sig själva, sin framtid, sitt yrke och sin utbildning.

Den teoretiska ramen fokuserar på identitet som begrepp och studerar elevers självuppfattning (eng. sense of self) och yrkeshabitus (eng. vocational habitus).

Resultatet visar att yrkesutbildningen inte bara ger en yrkesidentitet, utan deltagarna stärks även i hur de ser på sig själva i form av lärande individer eller som aktiva samhällsmedborgare. I utbildningen identifieras även barriärer som måste övervinnas för att fortsätta sin identitetsutveckling. Graden av identitetsutveckling beror på olika faktorer.

Tobias Lasse Karlsson konstaterar att processen att lära ett yrke inte enbart hör ihop med frågor om yrkeslärande, utan är snarare ”en komplex social resa” där flera ”underliggande strukturella utmaningar” förekommer.

Vad kan yrkeslärare ta till sig ur din studie?

– Hur eleverna ser på yrket, utbildningen och sig själva påverkar hur de närmar sig och tar sig an utbildningen och samspelet mellan deras uppfattningar kan skapa barriärer som de måste övervinna för att vara framgångsrika i sin yrkesidentitetsutveckling.
Att ta sig an och övervinna utmaningar är en viktig del i lärandet av en yrkesidentitet men även om eleverna tar sig förbi vissa barriärer, kvarstår några och andra byts ut. Jag tänker därför att, som yrkeslärare kan det vara en idé att lägga särskilt riktat fokus på detta i undervisningen, alltså på att utreda och påverka elevers förväntningar (på yrket, men också på utbildningen) och deras självbild; det kan vara en stor bredd i detta, yrken kan idealiseras (eller tvärt om) och elever kan stå inför en utbildning med oerhört låg självbild. Men, en yrkesutbildning kan också ge mer än att lära ett yrke och min forskning visar att yrkeselever som tar sig igenom en utbildning kan också utvecklas oerhört som individer, i det att de kan stärkas i hur de ser på sig själva, i hur de uppfattar sig som vuxna, som lärande individer eller som aktiva samhällsmedborgare.
Vilka ytterligare (intressanta) frågeställningar kan tillföra forskningen kring vuxna i yrkesutbildning ytterligare?
– Jag tror just gällande vuxenutbildning att det behövs mer forskning på vuxnas lärande där man får följa elevers möjligheter till lärande inom olika kontexter. En mer fördjupad idé skulle vara kvalitativa analyser av elever som av olika skäl avbryter sina studier, i synnerhet om man kan undersöka detta i relation till mer strukturella perspektiv på studieavbrott. Utifrån den statistik som finns tillgänglig tror jag att det, på samhällsnivå, är svårt att se faktorer kopplade till kön eller etnicitet i förhållande till förväntade yrkeskunskaper och studieavbrott. Till exempel, hur är det att ha en självuppfattning som målar upp dig som ”dålig” på ditt jobb utifrån att du upplever dig har sämre språkkunskaper (vilket du kanske inte har), eller, hur är det att jobba som undersköterska som man, eller golvläggare som kvinna?

Ur abstract:

Elevernas lärandeprocesser påverkar också hur eleverna identifierar och avidentifierar sig med/från olika utbildnings- och yrkespraktiker, vilket i sin tur påverkar hur de aktivt deltar och interagerar i dessa praktiker. Hur framgångsrika de väl är i sin yrkesidentitetsutveckling beror därtill på olika faktorer kopplade till deras möjlighet att tillhöra de sociala praktiker som erbjuds av utbildningen, i förhållande till mängden tid i skolan och tillgång till arbetsplatsförlagd utbildning. Därtill kan processen att lära sig ett yrke vara en komplex social resa och resultaten visar på att det finns en risk i att tillskriva elevernas utmaningar enbart till frågor som rör yrkeslärande då detta kan förbise underliggande strukturella utmaningar som studenterna står inför.

Läs avhandlingen: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1807008&dswid=8606

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.