Rapport från Unionen

Språkutbildning närmare arbetsplatsen

Text: Annsofie Engborg.

[2020:10, 2020-10-15] I Unionens rapport om kommunernas sfi-utbud och hur det kan utvecklas undersöks hur kommunernas utbud varierar och huruvida utbudet möter elevernas behov eller inte. Här framkommer en tankelinje om att erbjuda yrkes-sfi på distans.

Samtliga kommuner kontaktades och svarade på vilka sfi-utbildningar de tillhandahåller, om de har yrkes-sfi och i så fall hur de ser att de kan utveckla yrkes-sfi:n. Hinder och utmaningar efterfrågades också.

  • En tredjedel av kommunerna erbjuder sfi förlagd till en arbetsplats, enligt Unionens undersökning.
  • Sfi med yrkesutbildning erbjuds i någon form i samtliga län. Störst andel yrkes-sfi finns i södra Sverige.
  • Sex av tio kommuner i landet erbjuder sfi med yrkesutbildning och fem av tio kommuner erbjuder sfi med yrkesinriktning. Yrkes-sfi är vanligare i storstäder än i mindre städer och landsbygdskommuner. Exempelvis nämns Blekinge, Uppsala, Stockholm, Östergötlands län och Gävleborgs län som flitigast erbjuder yrkes-sfi, där Blekinge och Uppsala toppar listan.
  • De allra flesta kommuner ser ett behov av att utveckla yrkes-sfi. Nio av tio svarar att de har ett utvecklingsbehov. Brist på ekonomiska resurser och brist på sfi-lärare är ett återkommande hinder.
  • En annan utmaning är elevgruppen. I undervisningen uppger trettio procent bland mindre städer och landsbygdskommuner att högutbildade och kortutbildade blandas i samma utbildning.
  • I undersökningen framkom att kommuner vanligen samverkar kring yrkes-sfi inom sin region.

Andra rapporter om sfi och arbetsmarknad

Tidigare studier, varav IFAU:s rapport Sfi och arbetsmarknaden, visar att de som avbryter sfi endast på kort sikt uppvisar högre sysselsättningsgrad och har en högre inkomst än de som har studerat sfi. Men redan efter fem års tid ändras den bilden mellan de två jämförelsegrupperna. De som genomgått sfi har högre sysselsättningsgrad än de som inte slutfört sfi. Däremot har de en lön på likvärdig nivå.

I Riksrevisionens rapport Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva? Studeras satsningen med yrkesutbildningar efter de nyanländas yrkesbakgrund, sfx. Det visade sig att åtta av tio som genomgått sfx-utbildning var självförsörjande redan efter ett eller två år efter sin sfx-utbildning. Hälften av deltagarna fick det yrke de tidigare haft i sitt hemland.

I Tillväxtverkets rapport Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare studeras olika modeller för yrkessvenska och svenska för företagare. De gemensamma framgångsfaktorerna var, förutom behöriga språklärare, en nära samverkan med arbetsmarknaden så att utbildningen kunde möta arbetsgivarens kompetensbehov. Vid undersökningen studerades fjorton olika modeller för yrkessvenska och svenska för företagare.

Språket viktigt – men inte avgörande

Ställningen på arbetsmarknaden stärks bland de som fullgjort sfi än bland de som inte har studerat sfi. Det finns dock en grupp som trots svaga kunskaper i språket klarar sig bra på arbetsmarknaden, medan vissa högutbildade som har goda kunskaper i svenska ändå upplever stora svårigheter på arbetsmarknaden i samband med att det ställs extra högra krav på deras språkliga förmåga förfinade kunskaper.

En alltjämt kvarvarande utmaning inom sfi är den låga andel behöriga sfi-lärare. En annan utmaning är bristen på yrkesutbildning inom den yrkessvenska som man undervisar i. Det har visat sig vara viktigt för att språkundervisningen ska ta rätt form, enligt Tillväxtverkets rapport Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare.

Unionens konklusion

I rapportens slutsats presenteras att fler kommuner borde erbjuda yrkesinriktad sfi som distansutbildning. Det skulle ge möjligheter att knyta eleven närmare arbetsmarknaden i form av subventionerad anställning eller praktik. Med ett etableringsjobb skulle det vara möjligt att studera svenska på arbetstid. ”Det skulle vara en utmärkt kombination av två insatser att en nyanländ har en etableringsanställning och kan studera yrkes-sfi som distansutbildning på den arbetsplats där hon eller han arbetar.”

I rapportens slutsats uppges även att kommuner och arbetsförmedling måste målgruppsanpassa studiematerialet och att fler ska ges möjlighet att studera målgruppsanpassad sfi.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.