Rapport

Sfi – möjliggörande eller begränsande?

Text: Annsofie Engborg.

[2023:11, 2023-11-15] Över tid har sfi tagit form som en kvalificerad språkutbildning och samtidigt förbereda migrantens väg till samhälls- och arbetsliv. Hur organiseras sfi och kan sfi bidra till social inkludering? Detta undersöker en rapport från Linköpings universitet (2022).

Rapporten ”Komvux i svenska för invandrare: Möjliggörande eller begränsande för social inkludering?” (Colliander, Nordmark, Dahlstedt & Fejes 2022) utgår från fyra frågeställningar:

  1. Hur organiseras sfi för att bidra till migranters sociala inkludering?
  2. Hur beskriver migranter sitt deltagande i sfi och dess betydelse för social inkludering?
  3. Vilka deltagarbanor kan identifieras bland de migranter som deltar i sfi?
  4. På vilka sätt möjliggör eller begränsar sfi migranters sociala inkludering?

Resultatet visar att sfi-läraren ses både som en språklärare och som en vägvisare in i samhället. Sfi-undervisningen ses som ett ”tryggt rum” där möjlighet att både öva språk, få vänner och förstå samhället finns.

Vidare visar resultatet att kommunernas huvudsakliga mål är att få migranter i arbete, varför social inkludering i första hand ses som egenförsörjning och sysselsättning. För utbildningsanordnarna är det funktionella språket i centrum – att varje individ ska utveckla ett språk som fungerar i vardags-, yrkes-, samhälls- och studieliv. För sfi-läraren sker i undervisningen därmed i spänningsfältet mellan det funktionella språket och det faktum att Nationella Provet ska godkännas, vilket rapporten becknar som ”en slags entrébiljett till fortsatt deltagande i studier och arbetsliv”. Alltför lång vistelse i sfi-studier medför att individen ”hålls utanför” samhället.

Deltagarna själva uppger att de har mycket begränsade kontakter utanför sfi. Bilden av språket som en nyckel till samhället delas av både lärare och elever. Dock är likvärdigheten alltjämt är en utmaning.

Läs hela rapporten: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1699601/FULLTEXT01.pdf

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.