Skolverkets kartläggningsmaterial

Text: Annsofie Engborg

[2020:02, 2020-02-15] I Skolverkets lösenordsskyddade kartläggningsmaterial finns frågeställningar och underlag till litteracitetskartläggning av sfi-elever och elever som studerar grundläggande svenska som andraspråk.

I lärarhandledningen finns information som riktar sig både till den som genomför kartläggningen och till den som sedan ska använda kartläggningen för att planera undervisningen. Här finns avsnitt som berör planering, innehåll och genomförande. Dessutom finns exempel på kartläggningar.

Kartläggningen syftar till att synliggöra elevens litteracitetserfarenheter och vilka strategier eleven har använt sig av tidigare. Det är alltså elevens erfarenhet av att läsa och skriva som är i fokus, och inte språkkunskaperna i svenska. Kartläggningen av litteracitetserfarenheten är av värde för elevens studier här i Sverige, och bör därför vara känd bland samtliga lärare som undervisar eleven, framhåller Skolverket i sin lärarhandledning.

Brett fokus

Lärarhandledningen beskriver kartläggningstillfället som ett ”utforskande samtal” och att hålla ett ”brett fokus”, för att även fånga strategier vid läsning och skrivande.

Under avsnittet ’Yrkesliv’ anges även ’sysselsättning’, för att betona att både yrke och annan sysselsättning kan bidra till elevens erfarenheter av text och texthantering. Elevens aktiva deltagande i organisationer och föreningar – och som volontär – kan även det ha bidragit till elevens breda erfarenhet av textmöten, att behöva skriva och läsa text.

Digital kompetens

En ytterligare viktig aspekt i kartläggningen är elevens erfarenhet av digitala verktyg och resurser. De allra flesta har en mobiltelefon och har daglig vana av att använda den. Att kunna ta emot och att skicka meddelanden är vanligt. I kartläggningen kan därför denna vana undersökas.

När kartläggningen är genomförd framhåller Skolverket att en kvantitativ bedömning ska ske: ”Kartläggaren gör i stället en kvalitativ, holistisk bedömning av elevens styrkor utifrån det som kommer fram genom både elevens skriftliga svar och den muntliga uppföljningen i samtalet.”

I lärarhandledningen presenteras innehållet på följande sätt:

Materialet består av följande delar:

  • Lärarhandledning
  • Information till eleven

Informationsbrevet förklarar syftet med kartläggningen och vad kartläggningssamtalet kommer att handla om. Brevet finns på svenska och har översatts till ett antal språk. Brevet kan också fungera som ett underlag för muntlig information om eleven inte kan ta del av skriftlig information på sitt språk.

  • Information till den som ska tolka

Informationen ger en orientering om kartläggningens syfte och upplägg och påminner om några punkter som kan underlätta kommunikationen under samtalet.

  • Information om språken och översättningarna

Informationen riktar sig till kartläggare och andra som kommer i kontakt med översättningarna. Den ger en kort orientering om språken i det översatta materialet. Den tar t.ex. upp frågor om standardspråk, variation, skriftspråk och skriftsystem samt skolspråk. Den innehåller också information om eventuella val och anpassningar som har gjorts i översättningarna till olika språk.

  • Samtalsunderlag

Samtalsunderlagen är materialets huvuddel. De är indelade i olika domäner och aspekter av litteracitet och ger förslag på frågor och exempel som kartläggaren kan använda för att synliggöra elevens litteracitetserfarenheter.

  • Uppgifter

I materialet finns uppgifter som har översatts till ett antal språk. Uppgifter
– elev
innehåller uppgifterna på respektive språk. Uppgifter – kartläggare innehåller information om genomförandet, en svensk version av uppgifterna, facit till flervalsfrågorna samt förslag till uppföljningsfrågor.

  • Sammanfattning av kartläggning

Det som kommer fram i kartläggningen sammanfattar kartläggaren i Sammanfattning av kartläggning. Dokumentet kan även användas som anteckningsunderlag under samtalet och/eller som samtalsstöd i stället för samtalsunderlagen. Se s. 13 Exempel på kartläggningar för exempel på ifyllda sammanfattningar.

 

Länk till lärarhandledningen: https://www.skolverket.se/download/18.32744c6816e745fc5c31a4c/1576678711025/12%20Lararhandledning.pdf

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.