Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Specialpedagogiskt stöd för studieväg 3

Text: Maria Engstam

[2021:05, 2021-05-15] I alla grupper på sfi finns elever i behov av specialpedagogiskt stöd men stödet ser olika ut. På studieväg 3 är alla elever ”skolifierade” och eleverna är mycket självgående i sina studier.

Det ska gå snabbt att bli klar med sina studier eftersom alla elever ska vidare till högre studier för att så snabbt som möjligt få sin examen och komma ut i arbete. Eleverna har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling och har lätt för att lära grammatik, men det finns ändå elever med funktionsvariation och som behöver specialpedagogiskt stöd för att klara sina studier.

Funktionsvariation är ingen sjukdom som växer bort eller som man kan träna bort eller bota med någon medicin. Funktionsvariation innebär kontinuerliga svårigheter som finns med hela livet. Det är viktigt att det specialpedagogiska stödet anpassas efter individernas behov och studienivå, vilket betyder mindre behov för specialpedagogiskt stöd och studiehandledning, men desto större behov av kompenserande hjälpmedel.

Inom studieväg 3 förekommer större uppgifter med längre texter som ska läsas för att sedan skriva och lämna in en text. Eleven med läs- och skrivsvårigheter har ont om tid och behöver kompenserande hjälpmedel för att få hjälp med uppläsning av text och stavning. Exempel på kompenserande hjälpmedel kan vara

  • talsyntes
  • dikteringsfunktion på dator, Ipad eller mobil
  • rättstavningsprogram anpassat för dyslektiker
  • inlästa läromedel och texter.

Som lärare är struktur en av de viktigaste metoderna för att möta vuxna i behov av särskilt stöd. Man kan till exempel förtydliga vad de ska göra under lektionen och under veckan genom att skapa och skriva det på tavla eller dela ut det skriftligt. Vidare kan man som lärare vid muntliga genomgångar underlätta för individer med funktionsvariation genom att använda skriftliga underlag som är strukturerade och som inte innehåller för mycket text. Ett annat alternativ är att läraren förtydligar framställningen med stöd av ett presentationsprogram som exempelvis Powerpoint.

Det finns som många metoder som man kan använda för att underlätta ur specialpedagogiskt perspektiv, men det är alltid individen i behov av stöd som själv har den största kunskapen. De vet ofta vad som passar dem bäst och det bästa man kan göra som lärare är att fråga individen:

  • Hur lär du dig på bästa sätt?
  • Hur kan jag hjälpa dig att nå målen i kursen?
  • Hur kan jag hjälpa dig så att det fungerar här på sfi?
  • Vad är du bra på?
  • Berätta hur det är när det fungerar bra på sfi?

 

Förhållningssätt och bemötande är också viktiga faktorer när det gäller elever i behov av stöd. Många gånger kan personer med funktionsvariation uppleva att de ständigt misslyckas. Men detta har ofta inte med funktionsvariationen att göra utan det kan höra ihop med tidigare erfarenheter, vilket bemötande de får och vilka förväntningar omgivningen har. Det handlar om att motivera eleverna så att de känner att de lyckas genom att skapa positiva relationer.

Därför behöver man som lärare tänka på att uppmuntra elever till att tro på sig själva och bygga på deras styrkor och intressen. Detta kan i sin tur leda till att elevernas självförtroende och självkänsla stärks och att de får uppleva att de lyckas.

För att möta individen på sfi i behov av särskilt stöd och ge det stöd som denne är i behov av behöver vi samarbeta. Vi har alla olika kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi skapa vi en skola för alla!

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.