#2019:06

Lärarens förhållningssätt avgörande

Att se fördelarna med att arbeta digitalt och multimodalt kan leda till ett positivt klimat och en stimulerande lärmiljö. I Lärportalen (Skolverket) finns vägledande texter som förklarar hur.

Lärarnas förkunskaper och lärarnas inställning till att använda digitala verktyg påverkar i mångt och mycket hur elevernas digitala litteracitet utvecklas. I texten ”Digitalt arbete och multimodalitet” i Lärportalen beskriver lärarna Karin Rehman, Alexandra Ljungkvist Sjölin och Cecilia Rosengren hur digitala verktyg och multimodala texter kan användas i elevernasspråkutveckling – och hur dessa texter är uppbyggda.

Läs mer

Designat lärande

Didaktikprofessor Staffan Selander och Günter Kress påvisar att synen på lärande har förändrats genom tiderna och att vi måste anpassa undervisningen enligt det samhälle och den verklighet vi lever i dag.

Vi har rört oss från förmedlingspedagogik till det konstruktivistiska synsättet att eleven ska designa sitt eget lärande.

Läs mer

Multimodala texter

Digitala och multimodala inslag i sfi-undervisningen får allt större fäste och plats. Med multimodalitet avses olika uttrycksformer – där text, ljud, bild och rörlig bild samspelar.

Den tidigare undervisningen bestod av tryckta papper och tal. Idag kommunicerar vi dock på ett flertal olika sätt – vilket därför även behöver avspeglas i undervisningen. Det medför en förändrad lärarroll, eftersom det krävs en helt annan kompetens för att ta till sig multimodala texter.

Läs mer

Bilder i undervisningen

I sfi-undervisningen är det vanligt att använda bilder som stöd. Men valet av bilder är inte helt oproblematiskt – upphovsrätt, vardagsrelevans och kulturella referensramar är tre av flera faktorer att ta hänsyn till.

Ivana Eklund, lärarfortbildare och författare, är nyfiken och vetgirig när det gäller digitala verktyg, appar och hur multimodalt material kan underlätta undervisningen. Vi ställde några frågor till henne om att använda bilder i undervisningen.

Läs mer