#2020:02

Skolverkets kartläggningsmaterial

I Skolverkets lösenordsskyddade kartläggningsmaterial finns frågeställningar och underlag till litteracitetskartläggning av sfi-elever och elever som studerar grundläggande svenska som andraspråk.

I lärhandledningen finns information som riktar sig både till den som genomför kartläggningen och till den som sedan ska använda kartläggningen för att planera undervisningen.

Läs mer

”Vem har du framför dig?”

I sfi-klassrummet är det lätt att dras med i grammatiska diskussioner, ortografiska regler, begrepp och ordkunskap – och att hinna med de där texterna som finns i bokens kapitel. Men vem har du framför dig? Vad behöver eleven för kunskaper?

Det har väl knappast undgått någon lärare att sfi-undervisningen ska utgå från eleven. I varje nummer av Sfi-lärartidningen har vi formulerat den frasen också.

Läs mer

Med drama kan eleverna blomma ut

Hur kan elevernas kommunikativa förmåga stärkas? En av flera metoder är drama. Det har visat sig vara förlösande i utvecklingen av muntlig produktion för flera elever, när de väl känner sig trygga i gruppen.

I en studie av Tone Grönlund (Uppsala universitet) ser vi exempel på hur drama kan lösa mentala knutar. Eftersom drama till sin karaktär leder till många muntliga övningar med inlevelse och dialoger mellan två eller flera personer, ökar elevens interaktion med de andra eleverna.

Läs mer

Integration ses som ett ansvarsområde i lärarrollen

I en studie presenterad 2020 visar Agnes Oweling (Uppsala universitet) att sfi-lärare ser integration som en del av sin roll och sitt ansvar – både i och utanför undervisningen.

I undersökningen ”Det handlar om ren medmänsklighet”: Integration via sfi-klassrummet (2020) framkommer att samtliga sfi-lärare i studien anser att integration är inom lärarens ansvarsområde och att språket är en viktig nyckel.

Läs mer

Kartläggning och validering

För att kunna bedriva en sfi-utbildning vars undervisning ska utgå från eleven måste elevens bakgrund och kompetenser kartläggas. Arbetet mynnar ut i en individuell studieplan.

Med hjälp av kartläggningen synliggörs elevens samlade kunskaper och erfarenheter. Detta arbete är vanligt inför eller i början av en kurs. Att avsätta gott om tid till varje elev ger ett mycket bra underlag inför aktuella och framtida studier. Ju grundligare kartläggning, desto godare förutsättningar för en individanpassad utbildningstid.

Läs mer