#2020:09

Ny bok: Språkdidaktik för sfi

Bokhösten 2020 verkar vara vuxenutbildningens. Dels har professor Andreas Fejes tillsammans med kollegor gett ut en gedigen antologi, en grundbok, om vuxenutbildningen i Sverige. Dels kommer boken Att undervisa vuxna – språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i oktober hos Gothia Fortbildning. Specifikt för sfi har vi Språkdidaktik för sfi (Studentlitteratur).

Läs mer

Chefredaktören: Vad gör de på myndigheten?

Alla har vi kanske olika bild av Skolverket och Skolinspektionen. Vad gör de? Vilken uppgift har de för sfi? Och vad gör de på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och Skolforskningsinstitutet?

När jag är ute och föreläser och fortbildar lärare är det uppenbart att de olika rollerna och uppdragen blandas ihop. Det finns förväntningar på Skolverket som ligger utanför deras uppdrag. En stor del av deras uppdrag sker på uppdrag från regeringen. Något enstaka, eller knappt det, är egeninitierat.

Läs mer

Skolinspektionens former av tillsyn

Skolinspektionens roll är bland annat att granska skolor och verksamheter. På Skolinspektionens webbplats finns även råd och vägledning att tillgå.

Bland de olika typerna av inspektion finns tillsyn. Under tillsynen är Skolinspektionens uppgift att se till att skolan lever upp till de regler och krav som finns formulerade. Skolinspektionen förklarar på sin webbsida att syftet är att ”bidra till en likvärdig utbildning för alla barn och elever genom att kontrollera att lagarna följs.

Läs mer

Myndigheterna och sfi

Huvudmannen för sfi och vuxenutbildningen har ansvar för skolans kvalitet och resultat. Myndigheterna kring sfi är främst Skolverket och Skolinspektionen. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska.

Skolverkets uppgift är att styra och stödja skola och vuxenutbildning. På myndighetens webbplats presenteras uppgifterna kortfattat, såsom att ”ta fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd”.

Läs mer

Chef för Vuxenutbildningsenheten på Skolverket

Svenskamerikanen med det italienskklingande namnet Marcello Marrone är chef för enheten vuxenutbildning på myndigheten Skolverket. Han har en amerikansk kandidat­examen i litteraturvetenskap och en svensk lärarutbildning i ryggen. Förutom sina två språk, svenska och engelska, talar han också franska och spanska. Sfi-lärartidningen har träffat honom för en intervju där han presenterar sig själv, sitt arbete inom Skol­verket och inte minst hur Skolverket som myndighet arbetar.

Läs mer