#2020:12

Kollegialt lärande betonas starkare än traditionell fortbildning

Det kollegiala lärandet ses som en mycket viktig del av lärares professionella utveckling. Faktum är att flera studier visar att det kollegiala lärandet betonas starkare än traditionell fortbildning.

Att kompetens och utveckling har stor betydelse både för individen själv och hennes yrkesutförande råder ingen tvekan om, oavsett vilken typ av organisation hon verkar i.

Läs mer

”Se varandra som en resurs”

I forskning och andra studier återkommer ordet ’resurs’. I vuxenutbildningen behöver vi se individen och den inneboende resurs som eleven har, snarare än att ha ett bristperspektiv.

Att vara vuxen innebär ofta att vi bär med oss en rad olika erfarenheter och kunskaper från våra år i yrkes- och samhällsliv. Även från vardagslivet som förälder och föreningsliv. I lärarens roll ligger det viktiga att locka fram resurserna som eleverna bär på.

Läs mer

Helen Timperley: Inspireras och lär av varandra

Hur ska lärare i dagens skola gå tillväga för att höja kunskapsnivån bland eleverna, och säkerställa att så många som möjligt uppfyller kraven och når sina mål? Genom att börja med att rikta strålkastaren mot sig själva. Det menar i alla fall forskaren och författaren Helen Timperley, som bland annat har skrivit boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Läs mer

KLIVA-rapporten inlämnad. Vad händer nu?

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) överlämnades 1 december 2020 till utbildningsminister Anna Ekström. Karin Sandwall, tidigare föreståndare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, var utredningens särskilda utredare.

Läs mer

Kollegialt lärande

En form av kompetensutveckling för lärare är kollegialt lärande. Genom strukturerat erfarenhetsutbyte, samarbete och aktiv reflekterande dialog lär sig lärare av varandra.

Lärare behöver ständigt utvecklas i sin profession.

Läs mer