#2021:01

Litteracitet – ett mångfacetterat begrepp

[2021:01, 2021-01-15] Litteracitet är ett begrepp som i takt med att forskningen växer i omfattning får allt fler indelningar, innebörder och med dem även användningsområden. Bara genom att skrapa på ytan blir det snabbt uppenbart att en utvärdering av individens litteracitet är för­knippat med stor komplexitet.

Ordet litteracitet beskrivs bäst som ett försvenskat engelskt låneord vilket kommit att betyda ungefär detsamma som det engelska ordet literacy.

Läs mer

Chefredaktören: Hej 2021. Hejdå 2020?

[2021:01, 2021-01-15] Ja, nu har vi lämnat 2020 bakom oss. Men inte helt. Vi har haft ett på många sätt omtumlande med också mycket lärorikt år bakom oss. Vad har du lärt dig av 2020? Vad tar du och dina lärarkollegor med er in i 2021?

Distans- och flexundervisningen fortsätter även 2021. Runtom i landet genomförs lektioner och handledningssamtal via Zoom, Teams och andra videokonferenslösningar.

Läs mer

Samlade framgångsfaktorer för elever med dyslexi i Konsensusprojektet

[2021:01, 2021-01-15] I jakten på framgångsrika arbetssätt har den svenska forskargruppen, med ledning av professor Mats Myrberg, ringat in framgångsrika specialpedagogiska arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Hög lärarkompetens
Den enskilt mest betydelsefulla faktorn läraren som har gedigen utbildning, uppvisar stor yrkesskicklighet och väl förtrogen med flera olika metoder. Läraren måste anpassa undervisningen efter varje enskild individ och kan välja bland en uppsättning metoder och material.

Läs mer

Metalingvistisk medvetenhet en svårighet hos flerspråkiga dyslektiker

[2021:01, 2021-01-15] Forskning om vuxnas läs- och skrivsvårigheter är begränsad. Då vi lever i ett skriftspråksbaserat samhälle är läs- och skrivkompetensen viktig. När flerspråkiga elever uppvisar svårigheter med att läsa och skriva kan det vara svårt att veta om de är typiska för språkinlärning eller om svårigheterna beror på andra faktorer som faktiskt grundar sig i läs- och skrivsvårigheter – eller dyslexi.

Läs mer

Dyslexi

[2021:01, 2021-01-15] Dyslexi innebär svårigheter att lära sig läsa och stava. Forskningen visar att dyslexi kan vara ärftligt. Läs- och skrivsvårigheter beror däremot på andra faktorer, såsom miljö och lågt självförtroende.

Det finns olika grad och olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Utmaningen för sfi-utbildningen att se om det är dyslexi eller inte är uppenbar – att eleven har svårt att skilja på ljud som u och y eller g och k, kan naturligtvis ha andra förklaringar.

Läs mer