#2021:03

Oklarheter om krav kring språk och samhällskunskap

[2021:03, 2021-03-15] Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) ger uttryck för stora oklarheter i utredningen kring språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap. NC menar att utredningens förslag väcker frågor kring både rättssäkerhet och strukturell segregering. 

I januari 2021 presenterades, genom statens offentliga utredningar (SOU 2021:2), ett delbetänkande kring språk och samhällskunskap för svensk medborgarskap.

Läs mer

Att utveckla språk handlar om investering

[2021:03, 2021-03-15] I andraspråksutvecklingsdebatten talas ofta om inlärarens motivation som den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla sitt andraspråk. Faktum är att även skolbakgrund också är en relevant faktor. Den kanadensiske forskaren Norton använder även begreppet investering i samband med andraspråksutveckling.

Makt, identitet och språkutveckling hör ihop.

Läs mer

Muntlig färdighet

[2021:03, 2021-03-15] Det är ett basalt behov för varje vuxen att kunna uttrycka tankar, viljor och känslor. Muntlig färdighet är därmed centralt för ett funktionellt vardags- och arbetsliv. Tala är en färdighet där sfi-eleven är aktiv producent.

Muntlig färdighet och samtalskompetens kan övas via uttalsövningar, fraser och dialoger. Tätt samman med muntlig färdighet hör även uttal, och tätt samman med samtalskompetens hör samtalsstrategier.

Läs mer

”Våga prata – för att utveckla talet”

[2021:03, 2021-03-15] Muntlig färdighet är en central del i utbildningen svenska för invandrare. För att muntligt kunna uttrycka behov och önskemål, men även för att kunna informera och berätta behöver vi öva användbara fraser – men också uttal – för att undvika otydlighet och missförstånd.  

Att kunna förstå och göra sig förstådd är grundläggande i ett samtal.

Läs mer