#2022:06

Fortbildning: Specialpedagogik

[2022:06, 2022-06-15] Som sfi-lärare har man ofta olika grupper med många elever och arbetstiden är fylld med undervisning, planering, NP och betygsättning. Samtidigt behöver alla lärare ibland en paus från skolan och eleverna för att kunna ladda batterierna, få ny input och bli inspirerad till att använda nya metoder och material och inte minst för att utvecklas som lärare. Då kan fortbildning vara ett alternativ.

Läs mer

Ny och gammal kunskap – möjligheter och risker

[2022:06, 2022-06-15] Kunskap är inte bara värdefull. Den är också en färskvara. Att ständigt införskaffa ny kunskap är både krävande och ibland till och med onödigt om kunskapen redan finns inom organisationen. Hur ska man då tänka kring kunskap, fortbildning och lärande?

Kunskap inom organisationer kan naturligtvis anskaffas på en mängd olika sätt.

Läs mer

Organisatoriskt lärande

[2022:06, 2022-06-15] Att fortbilda sig ser många som en självklarhet. Några ser det som ett krav medan andra ser det som en rättighet. Oavsett vilket bör all fortbildning som sker inom ramen för yrkesrollen komma inte bara individen till nytta utan även gagna organisationen.

Den amerikansk-grekiske organisationsteoretikern och professorn Chris Argyris (1923–2013) menade att lärande var nära kopplat till handling och återföring av exempelvis resultatet av handlingen i fråga, det vi till vardags kallar feedback, är det huvudsakliga sättet som vi lär oss.

Läs mer

Processledare och processtödjare utbildas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

[2022:06, 2022-06-15] Karlshamn kommun satsar tre terminer fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Processledare och processtödjare är utsedda i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen att leda arbetet.

Under vårterminen 2022 har processledare och processtödjare i förskola och skola fortbildats för att under läsåret 2022/23 leda utvecklingsarbetet i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom workshoppar med samtliga pedagoger i kommunen.

Läs mer

Gemensam läsning och kollegialt lärande

[2022:06, 2022-06-15] Under vårterminen 2022 har sfi-kollegiet på Campus Nynäshamn (det kommunala lärcentret fördelat på de tre skolformerna vuxenutbildning, YH och högre utbildning) haft gemensam litteraturläsning om vuxnas lärande, samtalat om läsningen, bjudit in författaren som föreläsare – och arbetat med kollegialt lärande. Hur kan detta höja undervisningskvaliteten och bättra resultaten? 

Att utvecklas tillsammans i ett kollegium förutsätter att det finns något gemensamt att samlas kring och ett gemensamt mål att arbeta mot.

Läs mer