#2023:03

Erkännandet – blott en gottgörelse?

[2023:03, 2023-03-15] Vi har fem i lag erkända nationella minoriteter i Sverige, och jag har funderat över hur det blev just dessa grupper av svenskar, som genom en etnisk-kulturell-språklig definition särskiljs från majoritetsbefolkningen. Av det lagstadgade erkännandet följer dessutom en bindande förpliktelse för myndigheter och andra samhällsinstitutioner att främja respektive minoritetsspråk.

Läs mer

”Modersmålet har stor betydelse för vuxnas språkutveckling”

[2023:03, 2023-03-15] Året är 1988 och vi sitter i ett klassrum i en mindre stad i Dalarna. Några är ledsna, andra är arga och en del har lämnat klassrummet i protest. Vi som kan engelska håller på att prata med sfi-läraren och försöker förklara för henne hur vi har tolkat henne och reglerna. När läraren förstår att det är allvarligt så ringer hon till en tolk som kunde komma omedelbart och översätta det läraren hade sagt för några veckor sedan på modersmålet för oss sfi-elever.

Läs mer

Språk och identitet

[2023:03, 2023-03-15] ”I Sverige pratar vi svenska.” ”Så här säger vi i Sverige.” ”Hur säger man på ditt språk?” Dagligen uttrycker vi oss som om det monolingvistiska ’Ett land – ett folk – ett språk’ fortfarande gällde. Världen och verkligheten omkring oss är en helt annan.

Det finns fler flerspråkiga länder än enspråkiga länder i världen

Läs mer

Nyheter och artiklar om svenska nationella minoriteter

[2023:03, 2023-03-15] Minoritet.se är en sida om svenska nationella minoriteter och minoritetsspråk, och har skapats av Sametinget på uppdrag av regeringen. Den sköts redaktionellt av Karin Skoglund.

Karin Skoglund förklarar att Minoritet kom till för att stötta kommuner och myndigheter i att efterleva lagen. I dag har sidan många olika läsare utöver minoriteterna själva. Skolor besöker sidan och läser artiklar där.

Läs mer

Forskningsöversikt om små språk i Norden

[2023:03, 2023-03-15] I forskningsöversikten Framgång för små språk (av Institutet för språk och folkminnen, Isof) ger experter och forskare från hela Norden bland annat exempel på framgångsfaktorer för språkrevitalisering. Syftet med forskningsöversikten är att ge en samlad kunskapsbild över språkstärkande arbete och exempel från hela Norden.

Läs mer