#2023:05

Skolverkets stödmaterial i språkutvecklande arbetssätt

[2023:05, 2023-05-15] I sfi, yrkesutbildningar och andra kurser inom kommunal vuxenutbildning behöver lärare ha ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Det är givande för alla komvuxelever.

I Skolverkets webbsida för skolutveckling finns fliken ”Stöd i arbetet”.

Läs mer

Språk och utveckling

[2023:05, 2023-05-15] Vad är språk? Som specialpedagog tänker jag direkt på de fyra olika språkfärdigheterna som bedöms på NP – tala, läsa, skriva och höra – men språk är så mycket mer än det. Språk är alla de sätt vi kommunicerar på med varandra och hur vi kommunicerar med vår omvärld. Inlärning av ett språk sker via läsning, skrivning, tal och lyssnande där eleverna behöver träna på att använda alla kompetenserna för att få ett brett språk

Läs mer

Reflexivitet genom det interaktiva samtalet

[2023:05, 2023-05-15] Genom samtalet växer språkförståelsen och självförtroendet. Genom att inkorporera en interaktiv undervisning i ämnen som inte är direkt kopplade till språkundervisning skapas synergier.

En förutsättning för att lära sig ett nytt språk är att faktiskt använda det. Trots det är den i praktiken djupt förankrade traditionella undervisningsformen betydligt mer präglad av mer eller mindre envägskommunikation mellan lärare och elev där repetitiva övningar i skrift och uttal lägger grunden för inlärning.

Läs mer

Den språkliga diskursen

[2023:05, 2023-05-15] Språket har i den västerländska filosofin alltid spelat en central roll. Först i talad form och sedermera i skriven form. Analys av språket och dess faktiska innebörd och användande ökar både förståelsen och handlingsutrymmet.

Att lära sig ett nytt språk är en sak, att bemästra det är en annan. Språket har genom den västerländska filosofins historia alltid spelat en central roll. Aristoteles, Sokrates och andra filosofer i antikens Grekland såg det talade ordet som det främsta.

Läs mer