#2023:06

Framtiden för sfi

[2023:06, 2023-06-15] Sfi är en väletablerad utbildning över hela landet i kommunal och privat regi. Eleverna kan läsa på dag, kväll, helg eller distans. Sedan en tid tillbaka minskar sfi-grupperna i antal på många håll i landet och det riktas kritik mot sfi. Frågan är hur sfi kommer att se ut i framtiden?

Idag utgör sfi en stor del av Komvux. Utbildningen är delvis beroende av ett kontinuerligt flöde av flyktingströmmar. Antalet flyktingar minskar stadigt och kommer troligtvis att minska ännu mer i framtiden på grund av ändrad lagstiftningen.

Läs mer

Sfi-undervisningens utmaningar

[2023:06, 2023-06-15] Både Skolinspektionen och Skolverket har under de senaste veckorna släppt två viktiga rapporter om vuxenutbildning och sfi. De båda rapporterna belyser stora utmaningar för bland annat sfi. Medan Skolinspektionen är mer kritisk mot verksamheterna visar Skolverkets rapport på en mer strukturell problematik. 

I slutet av maj i år publicerade Skolinspektionen rapporten Undervisning inom kommunal vuxen­­utbild­ning i svenska för invandrare. Här riktas skarp kritik mot brister inom sfi-undervisningen.

Läs mer

Samhällets behov av sfi

[2023:06, 2023-06-15] Arbetsförmedlingen beräknar att Sverige behöver en halv miljon nya arbeten till 2030. Andelen pensionärer i Sverige kommer under de närmsta åren att öka ytterligare, vilket ökar försörjningsbördan för den arbetande delen av populationen. Störst potential finns bland utrikes födda kvinnor.

Sveriges befolkning uppgår till drygt tio miljoner människor och fortsätter att öka. I en rapport publicerad 2019 gjorde Arbetsförmedlingen gällande att en halv miljon nya jobb kommer att krävas för att vi Sverige ska kunna upprätthålla välfärden.

Läs mer

”Vad finns om sfi inte finns?”

[2023:06; 2023-06-15] Går det att tänka sig ett Sverige utan sfi? Vi tar bort sfi och börjar om, tänker om, och skapar något helt annat – nya gynnsamma förutsättningar för vuxna som har kommit till Sverige i vuxen ålder. Vad skulle alternativet kunna vara?

Vi ses i Meet, sfi-läraren Marie Carnesten Sandström och jag. Hon arbetar i Kalmar på Axel Weüdelskolan och är behörig sfi-lärare med bakgrund inom och erfarenhet av grundskolan.

Läs mer

Framtidens sfi? Känns inte beteckningen förlegad – sfi som står för svenska för invandrare?

[2023:06, 2023-06-15] Jag tänker ägna denna krönika åt en viktig utbildningsverksamhet, som behöver uppmärksammas mera men också få ett annat namn på köpet. Benämningen Svenska för invandrare antyder dessvärre att det finns en särskilt sorts svenska, som invandrare måste lära sig för att förtjäna sin jämbördiga plats i det svenska samhället.

Läs mer