#digital litteracitet

Digital litteracitet en förutsättning

[2022:12, 2022-12-15] I det vardagliga livet läser, skriver och kommunicerar vi inte bara tryckt text, utan även digitala texter. I samhälls- och yrkeslivet tar de digitala texterna och den digitala kommunikationen över allt mer. I den multimodala kommunikationstillvaro vi lever vi finns även foton, symboler, film med. Att läsa, tolka och förstå multimodala texter är därmed en kompetens som varje vuxen behöver utveckla.

Läs mer

Undervisning som utvecklar digital litteracitet

[2022:12, 2022-12-15] I ”Digital Literacy Practices in Everyday Life and in the Adult L2 Classroom: The Case of Basic Literacy Education in Swedish” (2021) utforskar Norlund Shaswar digital litteracitet hos en vuxna invandrare i Sverige, och digital litteracitet i kursplanen för sfi (svenska för invandrare). Norlund Shaswar genomför sin studie via klassrumsobservationer och individuella så kallade semistrukturerade intervjuer med eleven och hennes lärare.

Läs mer