#dyslexi

Metalingvistisk medvetenhet en svårighet hos flerspråkiga dyslektiker

[2021:01, 2021-01-15] Forskning om vuxnas läs- och skrivsvårigheter är begränsad. Då vi lever i ett skriftspråksbaserat samhälle är läs- och skrivkompetensen viktig. När flerspråkiga elever uppvisar svårigheter med att läsa och skriva kan det vara svårt att veta om de är typiska för språkinlärning eller om svårigheterna beror på andra faktorer som faktiskt grundar sig i läs- och skrivsvårigheter – eller dyslexi.

Läs mer

Dyslexi

[2021:01, 2021-01-15] Dyslexi innebär svårigheter att lära sig läsa och stava. Forskningen visar att dyslexi kan vara ärftligt. Läs- och skrivsvårigheter beror däremot på andra faktorer, såsom miljö och lågt självförtroende.

Det finns olika grad och olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Utmaningen för sfi-utbildningen att se om det är dyslexi eller inte är uppenbar – att eleven har svårt att skilja på ljud som u och y eller g och k, kan naturligtvis ha andra förklaringar.

Läs mer

Hallå Dyslexiföreningen!

Hur kan man upptäcka att en sfi-elev har dyslexi?

– Det är inte så lätt att avgöra om en sfi- elev har dyslexi eller om läs- och skrivsvårigheterna beror på andra faktorer. T.ex. bristfällig skolgång, för lite erfarenhet av skriftspråk, syn/hörselnedsättning, otillräckliga kunskaper i svenska.

Läs mer