#forskning

Studie: Den kontinuerliga vuxenutbildningen

[2021:11, 2021-11-15] Utbildningen sfi, svenska för invandrare, har nyligen synats i en studie (Zsoldos 2021). Ett av begreppen som står i fokus är ’kontinuerlig’. Hur tolkas begreppet och hur påverkas verksamheten? Det utreds i denna

Genom en så kallad triangulering av metoder: policyanalys, intervjuanalys och diskursanalys samt en forskningsöversikt hanteras, granskas och analyserar lagstiftarens texter, myndigheternas tolkningar, rektorers och biträdande rektorer utsagor och den diskurs som alla finns inom.

Läs mer

”Man måste våga hoppa i vattnet. Inte bara torrsimma!”

Samtalsforskning om vuxnas andraspråksutveckling, kopplade till vuxenutbildning, är inte särskilt omfattande. Den är snarare ganska mager, åtminstone ur ett svenskt perspektiv. Samtidigt är samtalen en viktig faktor i just andraspråksutveckling.

Det finns mycket att säga om samtal. Det blir i intervjun med professor emerita Inger Lindberg mycket snabbt uppenbart. Vi kommer ganska omgående in på det faktum att det finns en rådande samhällssyn om språk och språkutveckling för den som ska lära sig svenska. Det tycks som om bördan enbart läggs på individen som ska lära sig språket medan man sällan berör omgivningens viktiga roll.

Läs mer

Svalt intresse för forskning om akademiker

[2021:05, 2021-05-15] I den forskningsöversikt som Ifous sammanställt över den samlade sfi-forskningen 2002–2017 konstateras att akademiker är en relativt sett obeforskad grupp.

Forskning inom svenska för invandrare är begränsad, konstaterar Jenny Rosén och Berit Lundgren i forskningsrapporten ”15 års forskning om sfi – en överblick”. Eftersom forskningen är så begränsad behövs både småskalig kvalitativ forskning, såväl som större, kvantitativ forskning inom hela sfi-utbildningen.

Läs mer

Att utveckla språk handlar om investering

[2021:03, 2021-03-15] I andraspråksutvecklingsdebatten talas ofta om inlärarens motivation som den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla sitt andraspråk. Faktum är att även skolbakgrund också är en relevant faktor. Den kanadensiske forskaren Norton använder även begreppet investering i samband med andraspråksutveckling.

Makt, identitet och språkutveckling hör ihop.

Läs mer

Gästskribent: Translanguaging inom sfi – är det någonting att tänka på?

Ja, det borde det vara, i allra högsta grad vill jag säga, såväl om man tänker på vad som står i läroplanen som på vilka studerande som deltar i sfi-utbildning. ”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”, står det i läroplanen. Vilka kunskaper kan man då tänka sig att de studerande ska tillämpa?

Läs mer