#kollegialt lärande

Gemensam läsning och kollegialt lärande

[2022:06, 2022-06-15] Under vårterminen 2022 har sfi-kollegiet på Campus Nynäshamn (det kommunala lärcentret fördelat på de tre skolformerna vuxenutbildning, YH och högre utbildning) haft gemensam litteraturläsning om vuxnas lärande, samtalat om läsningen, bjudit in författaren som föreläsare – och arbetat med kollegialt lärande. Hur kan detta höja undervisningskvaliteten och bättra resultaten? 

Att utvecklas tillsammans i ett kollegium förutsätter att det finns något gemensamt att samlas kring och ett gemensamt mål att arbeta mot.

Läs mer

Litteratur som stöd i att handleda lärares lärande

Handledning som metod för lärande och praktisk vägledning i att handleda presenteras i Annika Cederberg Scheikes Handledning för kollegialt lärande (2016) och Praktisk handbok i kollegialt lärande (2020).

 I grupphandledningsprocesser är handledning centralt.

Läs mer

Månadens skola: Kungsbacka sfi

Emma Persson arbetar som utbildningschef på Hermods, och ansvarar för Komvuxverksamheten i Kungsbacka. Inom verksamheten erbjuds sfi, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar inom Handel & Administration och Vård & Omsorg. För Emma och hennes kollegor är det kollegiala lärandet viktigt och ständigt pågående.

Läs mer

Kollegialt lärande betonas starkare än traditionell fortbildning

Det kollegiala lärandet ses som en mycket viktig del av lärares professionella utveckling. Faktum är att flera studier visar att det kollegiala lärandet betonas starkare än traditionell fortbildning.

Att kompetens och utveckling har stor betydelse både för individen själv och hennes yrkesutförande råder ingen tvekan om, oavsett vilken typ av organisation hon verkar i.

Läs mer

Helen Timperley: Inspireras och lär av varandra

Hur ska lärare i dagens skola gå tillväga för att höja kunskapsnivån bland eleverna, och säkerställa att så många som möjligt uppfyller kraven och når sina mål? Genom att börja med att rikta strålkastaren mot sig själva. Det menar i alla fall forskaren och författaren Helen Timperley, som bland annat har skrivit boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Läs mer