#kompetensutveckling

Statsbidrag 2020 till kompetensutveckling för sva- och sfi-lärare

Under 2019 kunde landets lärare som behöver högskolestudier i svenska som andraspråk söka statsbidrag via Skolverket. 15 januari–17 februari 2020 öppnas möjligheten att söka igen. Vi frågade undervisningsråd Riikka Tilja om statsbidraget och vad Skolverket planerar för sfi under året.

Under 2020 finns två ansökningsperioder för statsbidrag för kompetensutveckling.

Läs mer

”Skolledningen avgörande faktor för hållbar kompetensutveckling”

Finns det någon som har en samlad överblick över lärarutbildningen och att lärare fortbildas och/eller blir behöriga lärare? Vi kontaktade Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC) för att reda ut deras roll och syn på lärarfortbildning.

Lillemor Malmbo, projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (Stockholms universtitet), beskriver NC som ett resurs- och utvecklingscentrum för hela landet, vars uppdrag styrs av en förordning.

Läs mer

Forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

I utvecklingen av lärares lärande är professor Helen Timperley (Nya Zeeland) den röst som hörs mest, och därmed den mest tongivande professor som de flesta arbetslag följer i sitt kompetensutvecklingsarbete.

Timperleys Teacher professional learning and development (2008) innehåller forskningsresultat om hur kompetensutveckling och professionell lärarutveckling kan gå till. Grundläggande för lärares lärande är att det ska bidra till utveckling av elevernas lärande och kunskapsresultat.

Läs mer

Kompetensutveckling – för elevens skull

Inom ett brett fält av yrken behöver den anställde kompetensutveckling. Inte minst inom skola och utbildning. Den kan erhållas både genom interna och externa kompetensutvecklingssatsningar.

Med kompetensutveckling avses att läraren utvecklar sin kompetens att utföra sina arbetsuppgifter väl – det vill säga att utveckla sin förmåga att undervisa framgångsrikt genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Kompetensutveckling avser både de teoretiska och praktiska kunskaperna.

Läs mer

Integrationsforum satsar på kompetensutveckling 2020

Stockholmsbaserade Integrationsforum kompetensutvecklar inom integration, kultur och mångfald. Enligt den egna hemsidan är de störst i Sverige inom det de gör.

Sedan 2016 anordnar Integrationsforum SFI-Forum och andra sfi-relaterade konferenser för lärare och rektorer. Konferenserna rör frågor om sfi-utbildning, integration och nyanländas lärande.

Läs mer