#litteracitet

Vuxenperspektivet centralt om litteracitetsundervisning för vuxna

[2021:09, 2021-09-15] Hur kan litteracitetsundervisning tillämpas på studieväg 1, den studieväg där vuxna har kort eller ingen skolbakgrund? Denna kvalitativa studie är genomförd av Evalott Åkerdahl, Malmö universitet (2021).

Enligt tidigare forskning framhålls vikten av vuxenperspektivet och vikten av lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. De har rätt att bemötas som kompetenta vuxna individer (Franker 2013, Wedin 2017, Colliander 2018).

Läs mer

Litteracitet – ett mångfacetterat begrepp

[2021:01, 2021-01-15] Litteracitet är ett begrepp som i takt med att forskningen växer i omfattning får allt fler indelningar, innebörder och med dem även användningsområden. Bara genom att skrapa på ytan blir det snabbt uppenbart att en utvärdering av individens litteracitet är för­knippat med stor komplexitet.

Ordet litteracitet beskrivs bäst som ett försvenskat engelskt låneord vilket kommit att betyda ungefär detsamma som det engelska ordet literacy.

Läs mer

Begränsad forskning om sfi

Att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står skrivet i skollagens första kapitel, femte paragrafen. Vad vet vi om forskningen?

Läs mer