#motivation

Inre och yttre motivation

[2022:03, 2022-03-15] Vad är det som gör att vi människor känner oss motiverade, att vi verkligen vill göra en del saker, medan annat inte alls lockar oss. Självbestämmandeteorin utvecklades av forskarna Richard Ryan och Edward Deci för drygt tjugo år sedan, här förklaras skillnaden mellan yttre och inre motivation. 

Forskarna Richard Ryan och Edward Deci som för drygt två decennier la grunden till sin motivationsteori; self determination theory, som kan översättas till självbestämmandeteori.

Läs mer

När motivationen brister

[2022:03, 2022-03-15] Vuxenutbildningen är skolform som förvisso är frivillig men när eleverna verkar omotiverade bör vi inte lägga ansvaret hos eleverna eftersom de antagligen inte kommer att kunna lösa situationen själva.

Om vi utgår från att eleverna gör sitt bästa och att alla lärare tillsammans tar ansvar för eleverna så kan saker och ting förändras. Många studerande på sfi har svåra erfarenheter bakom sig.

Läs mer

Fem steg till ökad motivation

[2022:03, 2022-03-15] Genom att låta undervisningen utgå från eleven snarare än att stöpa eleven in i under­visning skapas en inre motivation. Ett femstegsprogram utarbetat av norska forskare ger värdefulla verktyg för att inte bara anpassa lärandet efter kunskap, utan även efter intresse, värderingar och självkänsla.

Läs mer

Motivation utifrån elevens perspektiv

[2022:03, 2022-03-15] Att motivera individer som har en annan bakgrund än svenska är viktigt. Det är en del av mitt arbete med utrikesfödda, särskild de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Att väcka motivation kräver mycket tålamod och uthållighet både hos den som lär sig och hos den som ska förmedla kunskapen. Nästan alla lärare, pedagoger och coacher jobbar med motivation.

Läs mer

Hög motivation inte tillräckligt för lärande

[2022:03, 2022-03-15] I andraspråksinlärning används begreppet investering för elevernas vilja att engagera sig – en satsning från individens sida med omgivningen. Identiteten förändras med tiden och därmed är investeringen också en investering i inlärarens identitet.

Investering är ett begrepp hos Bonny Norton. Detta vida begrepp bär ett sociologiskt perspektiv, till skillnad från motivation som är psykologiskt.

Läs mer