#muntlig färdighet

Meningsfulla muntliga övningar

[2021:03, 2021-03-15] Att lära sig ett språk tar tid. Sfi-eleverna behöver åtskilliga timmar för att öva läsförståelse, att skriva olika texttyper, öva hörförståelse. I undervisningen är öva uttal och muntlig produktion minst lika viktigt. Och den kommunikativa förmågan likaså.

För att öva muntlig färdighet, i synnerhet i dessa digitala distanstider, kräver eftertanke från läraren. Vad behöver eleverna öva?

Läs mer

På talets grund

[2021:03, 2021-03-15] Att prata är att lära, av varandra och tillsammans. Samtal är grunden för kunskapsbygget.

Ja, det tror jag! Särskilt på sfi där det är så viktigt med en undervisning som utgår från och tar vara på varje enskild elevs tidigare erfarenheter, samtidigt som man bygger vidare på redan befintliga kunskaper och utvecklar de tankar som eleverna redan bär på.

Läs mer

Att utveckla språk handlar om investering

[2021:03, 2021-03-15] I andraspråksutvecklingsdebatten talas ofta om inlärarens motivation som den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla sitt andraspråk. Faktum är att även skolbakgrund också är en relevant faktor. Den kanadensiske forskaren Norton använder även begreppet investering i samband med andraspråksutveckling.

Makt, identitet och språkutveckling hör ihop.

Läs mer

Muntlig färdighet

[2021:03, 2021-03-15] Det är ett basalt behov för varje vuxen att kunna uttrycka tankar, viljor och känslor. Muntlig färdighet är därmed centralt för ett funktionellt vardags- och arbetsliv. Tala är en färdighet där sfi-eleven är aktiv producent.

Muntlig färdighet och samtalskompetens kan övas via uttalsövningar, fraser och dialoger. Tätt samman med muntlig färdighet hör även uttal, och tätt samman med samtalskompetens hör samtalsstrategier.

Läs mer