#NC

Oklarheter om krav kring språk och samhällskunskap

[2021:03, 2021-03-15] Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) ger uttryck för stora oklarheter i utredningen kring språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap. NC menar att utredningens förslag väcker frågor kring både rättssäkerhet och strukturell segregering. 

I januari 2021 presenterades, genom statens offentliga utredningar (SOU 2021:2), ett delbetänkande kring språk och samhällskunskap för svensk medborgarskap.

Läs mer

NC – nationellt resurs- och utvecklingscentrum

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) verkar för en bred grupp – ”nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet, från förskola till vuxenutbildning”, deklareras på deras webbsida. Målet är att alla ska ges goda förutsättningar att klara sina studier.

I en paviljong mellan två av Stockholms universitets ljusblå höga byggnader är Nationellt centrum placerat. Här finns de medarbetare som arbetar för barns, ungas och vuxnas lärande

Läs mer

Sofia Engman ny föreståndare för NC

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sedan juni 2020 ny föreståndare. Sofia Engman, som senast kommer från Nationella proven för sfi vid Stockholm universitet axlar rollen med blicken riktad mot en långsiktig och hållbar framtid där samverkan och kompetens­utveckling visar riktning.

Sofia Engman har bakgrund som lärare i svenska och svenska som andraspråk. De senaste åren har hon innehaft rollen som projektledare för Nationella prov för sfi och dels Bygga svenska (stöd för bedömning av nyanlända elevers språkutveckling).

Läs mer

Chefredaktören: Vad gör de på myndigheten?

Alla har vi kanske olika bild av Skolverket och Skolinspektionen. Vad gör de? Vilken uppgift har de för sfi? Och vad gör de på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och Skolforskningsinstitutet?

När jag är ute och föreläser och fortbildar lärare är det uppenbart att de olika rollerna och uppdragen blandas ihop. Det finns förväntningar på Skolverket som ligger utanför deras uppdrag. En stor del av deras uppdrag sker på uppdrag från regeringen. Något enstaka, eller knappt det, är egeninitierat.

Läs mer

”Skolledningen avgörande faktor för hållbar kompetensutveckling”

Finns det någon som har en samlad överblick över lärarutbildningen och att lärare fortbildas och/eller blir behöriga lärare? Vi kontaktade Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC) för att reda ut deras roll och syn på lärarfortbildning.

Lillemor Malmbo, projektledare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (Stockholms universtitet), beskriver NC som ett resurs- och utvecklingscentrum för hela landet, vars uppdrag styrs av en förordning.

Läs mer