#ordinlärning

Ordinlärning – en komplex process

[2023:05, 2023-05-15] Andraspråks- och främmandespråksforskningen består av studier som bland annat undersöker framgångsfaktorer för ordinlärning. Hur förvärvar man en rik uppsättning ord i sin vokabulär?

Språkinlärning är en komplex process. Sätten att lära sig nya ord är många. Generellt kan sägas att läraren behöver medvetandegöra vikten av ett gott ordförråd så att individen har möjlighet att välja och använda just det ord som passar för situationen, sammanhanget och mottagaren – och även för att förstå de ord individen möter i olika typer av formella och informella sammanhang.

Läs mer

Studie: Ordinlärning inom Gävleborgsmodellen

I en ny studie av Kristina Johansson (2018) undersöktes skillnaderna i metoder och resultat för ordinlärning mellan sfi-elever i en yrkesutbildning kontra elever i reguljär sfi.

I Johanssons studie är orden och språkanvädningen i fokus. Kristina Johansson konstaterar att ord som elever påträffar behöver användas i flera olika domäner och sammanhang, dels för att få grepp om ordets bredd, men också för att befästa ordets användningsområden och fördjupa förståelsen.

Läs mer

Språkplay vann Prix Europa 2018

Priset för årets bästa europeiska onlineprojekt har tillfallit föreningen Språkkraft som ligger bakom den svenska appen SVT Språkplay.
De avgörande faktorerna för priset var inte bara konceptet och själva innovationen, utan även samhällsnyttan.

Läs mer