#rapport

KLIVA-rapporten inlämnad. Vad händer nu?

Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) överlämnades 1 december 2020 till utbildningsminister Anna Ekström. Karin Sandwall, tidigare föreståndare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, var utredningens särskilda utredare.

Läs mer

Rapport från Unionen: Språkutbildning på arbetsplatsen

[2020:10, 2020-10-15] I Unionens rapport om kommunernas sfi-utbud och hur det kan utvecklas undersöks hur kommunernas utbud varierar och huruvida utbudet möter elevernas behov eller inte. Här framkommer en tankelinje om att erbjuda yrkes-sfi på distans.

Samtliga kommuner kontaktades och svarade på vilka sfi-utbildningar de tillhandahåller, om de har yrkes-sfi och i så fall hur de ser att de kan utveckla yrkes-sfi:n. Hinder och utmaningar efterfrågades också.

Läs mer

Rapport: Studiehandledning online på modersmål

[2019:01, 2019-01-15] I Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har studiehandledning online tagits fram på modersmål. I slutrapporten (2018) presenteras lärdomar och slutsatser.

Skolinspektionen har tidigare konstaterat att Sveriges 290 kommuner har svårigheter att tillgodose behovet av studiehandledning på ett tillfredsställande sätt.

Läs mer

Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats?

En enkätundersökning har genomförts bland utrikesfödda i Sverige. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad svenska arbetsgivare bör göra för att attrahera och behålla internationell talang.

I rapportens förord skriver Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, om vikten av att tillvarata den kompetens som finns inom rikets gränser. Allt annat är ’kapitalförstöring’.

Läs mer