#Skolispektionen

Chefredaktören: Vad gör de på myndigheten?

Alla har vi kanske olika bild av Skolverket och Skolinspektionen. Vad gör de? Vilken uppgift har de för sfi? Och vad gör de på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och Skolforskningsinstitutet?

När jag är ute och föreläser och fortbildar lärare är det uppenbart att de olika rollerna och uppdragen blandas ihop. Det finns förväntningar på Skolverket som ligger utanför deras uppdrag. En stor del av deras uppdrag sker på uppdrag från regeringen. Något enstaka, eller knappt det, är egeninitierat.

Läs mer

Skolinspektionens former av tillsyn

Skolinspektionens roll är bland annat att granska skolor och verksamheter. På Skolinspektionens webbplats finns även råd och vägledning att tillgå.

Bland de olika typerna av inspektion finns tillsyn. Under tillsynen är Skolinspektionens uppgift att se till att skolan lever upp till de regler och krav som finns formulerade. Skolinspektionen förklarar på sin webbsida att syftet är att ”bidra till en likvärdig utbildning för alla barn och elever genom att kontrollera att lagarna följs.

Läs mer