#specialpedagogik

Framtiden för sfi

[2023:06, 2023-06-15] Sfi är en väletablerad utbildning över hela landet i kommunal och privat regi. Eleverna kan läsa på dag, kväll, helg eller distans. Sedan en tid tillbaka minskar sfi-grupperna i antal på många håll i landet och det riktas kritik mot sfi. Frågan är hur sfi kommer att se ut i framtiden?

Idag utgör sfi en stor del av Komvux. Utbildningen är delvis beroende av ett kontinuerligt flöde av flyktingströmmar. Antalet flyktingar minskar stadigt och kommer troligtvis att minska ännu mer i framtiden på grund av ändrad lagstiftningen.

Läs mer

Språk och utveckling

[2023:05, 2023-05-15] Vad är språk? Som specialpedagog tänker jag direkt på de fyra olika språkfärdigheterna som bedöms på NP – tala, läsa, skriva och höra – men språk är så mycket mer än det. Språk är alla de sätt vi kommunicerar på med varandra och hur vi kommunicerar med vår omvärld. Inlärning av ett språk sker via läsning, skrivning, tal och lyssnande där eleverna behöver träna på att använda alla kompetenserna för att få ett brett språk

Läs mer

Utveckla yrkessvenska på arbetsplatsen

[2023:04, 2023-04-15] Att lära ett språk via språkstudier och ett arbete eller praktik är optimalt ur ett specialpedagogiskt perspektiv eftersom flera sinnen används samtidigt och teori och praktik integreras tillsammans genom learning by doing.

Det är en hög motivationsfaktor att få praktisera språket på en arbetsplats eftersom att eleven ser den direkta nyttan med att utvecklas språkligt. Dock förutsätter detta att eleven befinner sig på en arbetsplats eller praktikplats där eleven har kollegor att samtala med och att de kommunicerar på elevens nya språk.

Läs mer

Att vara i minoritet

[2023:03, 2023-03-15] Minoritet, med förklaringen enligt SAOL ”mindre än hälften”, kan vara en social grupp som i något avseende inte hör till majoritetsbefolkningen i ett land. En sökning på ’minoritet’ via Google ger träffar om minoritetsspråk men också personer som lever med funktionsnedsättning också utgör en minoritet. Gemensamt för vissa grupper som utgör en minoritet är att de har ett mörkt förflutet och än idag kämpar för sina rättigheter trots tydliga lagar mot diskriminering och kränkningar.

Läs mer

Att lära ut ett språk

[2023:02, 2023-02-15] Att lära ut ett nytt språk är som att bjuda eleverna på en resa in en ny spännande värld full med olika intryck där eleverna bäddas in och fylls av det nya språket. Elever ska fyllas av språket genom att lyssna, prata, skriva, läsa i klassrummet men också genom andra aktiviteter eftersom språk är så mycket mer.

Språk är ett levande ämne som används för att kommunicera fakta, åsikter och känslor.

Läs mer